HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว
ลูกหมีแพนด้า 13 ตัวที่เกิดปี 08 พบปะกับนักท่องเที่ยว[19-02-2009]
หวงเหอแผ่นหิมะไหลบ่า ชาวบ้านรีบอพยพ[06-02-2009]
โอบามาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี[04-02-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]

ข่าว 167 亿年中追加预算通过
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปี 116,700 ล้านบาท
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย


จีนไทยรายงานสรุป – การประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีประจำปี พ.ศ.2552 ที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งผ่านการอภิปรายมา 2 วัน และผ่าน 3 วาระรวดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์อย่างราบรื่น มีส.ส. 233 คนในสภาลงมติสนับสนุน มีเพียง 27 คนที่คัดค้าน ญัตติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกลางปีในปีนี้ที่รวมถึงเงินจำนวน 116,700 ล้านบาท มีญัตติทั้งหมด 23 มาตรา คืนก่อนหน้าการลงมติมีการอภิปรายมาตราที่ 2 และ 3 แต่เนื่องจากส.ส.ที่ขอแถลงมีมากเกินไป การอภิปรายจึงยืดเยื้อไปจนถึงบ่ายของวันที่ 11 กุมภาพันธ์ การอภิปรายมาตราที่ 2 ในระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเสร็จสิ้นในตอนค่ำ เวลา 20.25 น. และผ่านการลงมติทีละมาตรา จากนั้นนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศดำเนินการลงมติมาตรา 3 ต่อไป ภายในสภาฯ มีส.ส. 282 คนเข้าร่วมประชุม ผลคือมีผู้เห็นด้วย 233 เสียง คัดค้าน 27 เสียง และงดใช้สิทธิ 22 เสียง ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจึงผ่านไปอย่างราบรื่น ใน 22 เสียงที่งดใช้สิทธินั้นประกอบด้วยรัฐมนตรี 18 คน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการถกเถียงทางข้อกฎหมาย จึงงดเว้นการออกเสียง

běn yuè bào zōng hé bào gào tài guó mín huì shěn yì 2009 nián nián zhōng zhuī jiā yù suàn huì yì jīng guò 2 tiān shěn yì , 2 yuè 12 rì wán chéng sān dú biǎo jué huò shùn lì tōng guò
【本月报综合报告】泰国民会审议2009年年中追加预算会议经过2天审议,2月12日完成三读表决获顺利通过
zài huì chǎng nèi de 233 míng mín dài biǎo jué zhī chí , jǐn 27 rén biǎo shì fǎn duì
在会场内的233名民代表决支持,仅27人表示反对
běn nián dù nián zhōng zhuī jiā yù suàn fǎ àn shè jí jīn é 1167 yì zhū , zhěng bù fǎ àn yǒu 23 tiáo kuǎn , yuán dìng zài biǎo jué qián wǎn wán chéng suǒ yǒu tiáo kuǎn èr , sān dú shěn yì
本年度年中追加预算法案涉及金额1167亿铢,整部法案有23条款,原订在表决前晚完成所有条款二﹑三读审议
dàn yīn yāo qiú fā yán de mín dài duō, yán cháng shěn yì dào 11 rì xià wǔ, bìng zài wǎn shang 8 shí 25 fēn wán chéng suǒ yǒu tiáo wén dú shěn yì hé zhú tiáo biǎo jué tōng guò
但因要求发言的民代太多,延长审议到11日下午,并在晚上8时25分完成所有条文的二读审议和逐条表决通过
guó huì yì zhǎng nǎi cāi xuān bù jìn háng sān dú biǎo jué zài huì chǎng nèi yǒu 282 míng mín dài dào huì, jié guǒ yǒu 233 piào tóng yì , 27 piào fǎn duì, 22 piào qì quán
国会议长乃猜宣布进行三读表决,在会场内有282名民代到会,结果有233票同意,27票反对,22票弃权
yīn cǐ zhuī jiā yù suàn fǎ àn huò dé shùn lì tōng guò 22 gè qì quán piào zhōng bāo kuò dào huì de 18 wèi bù zhǎng wéi bì miǎn yǐn fā
因此追加预算法案获得顺利通过。22个弃权票中包括到会的18位部长,为避免引发法律争议,而放弃表决权
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,