HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
NEWS UPDATE | เรียนจีน-รู้ข่าว
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3

孔敬大学
举行第三届行政管理
委员会全体会议
เนื้อข่าว

เมื่อเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2008 ศาสตราจารย์หวังเสี่ยวเจีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนาน และคณะรวม 8  คน ได้เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 แห่งสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผศ. ดร.เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายไทย) เป็นต้น ในที่ประชุมได้รับฟังรายงานการทำงานของสถาบันขงจื๊อโดยศาสตราจารย์หวงเสี่ยวหมิง ผู้อำนวยการฝ่ายจีน รวมทั้งมีการพิจารณาโครงการที่สำเร็จลุล่วงและสภาพค่าใช้จ่ายในปี ค.ศ. 2008 ที่ประชุมยังได้อภิปรายถึงแผนการและโครงการพัฒนาในอนาคตของสถาบันขงจื๊อ ในปี ค.ศ. 2009
บ่ายวันเดียวกัน คณะตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ซีหนานได้ดูงานสถาบันขงจื๊อ เยี่ยมเยียนอาจารย์และบุคลากรทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวจีนในสถาบันขงจื๊อ จากนั้นร่วมสัมมนากับนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีนธุรกิจและวิชาเอกการสอนภาษาจีน รุ่นปีการศึกษา 2008 ในคณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชานี้มีโครงการจะไปศึกษาภาษาจีนเป็นเวลา 2 ปีที่มหาวิทยาลัยซีหนานในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2009
ตอนค่ำ คณะตัวแทนฝ่ายจีนในชุดประจำชาติของไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นเทศกาลตามประเพณีไทย ในเทศกาลเหล่านักศึกษาคณะศิลปะที่มาจากมหาวิทยาลัยซีหนานยังมอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนชาติจีนที่ยอดเยี่ยมให้ได้ชมกันด้วย

    西 ( ) ( nán ) ( ) ( xué ) ( xiào ) ( zhǎng ) ( wáng ) ( xiǎo ) ( jiā ) ( jiào ) ( shòu ) ( děng ) ( ) ( xíng ) ( ) ( rén ) ( ) 2008 ( nián ) 11 ( yuè ) 12 ( ) ( shàng ) ( ) ( cān ) ( jiā ) ( le ) ( zài ) ( kǒng ) ( jìng ) ( ) ( xué ) ( ) ( xíng ) ( de ) ( kǒng ) ( jìng ) ( ) ( xué ) ( kǒng ) ( ) ( xué ) ( yuàn ) ( ) ( sān ) ( jiè ) ( xíng ) ( zhèng ) ( guǎn ) ( ) ( wěi ) ( yuán ) ( huì ) ( quán ) ( ) ( huì ) ( ) ”。
( kǒng ) ( jìng ) ( ) ( xué ) ( xiào ) ( zhǎng ) ( ) ( méng ) ( ) ( shì ) ( ) ( xiào ) ( zhǎng ) ( kūn ) ( ) ( ) ( ) ( shì ) ( rén ) ( wén ) ( xué ) ( yuàn ) ( yuàn ) ( zhǎng ) ( jiān ) ( kǒng ) ( ) ( xué ) ( yuàn ) ( tài ) ( fāng ) ( yuàn ) ( zhǎng ) ( yáo ) ( wǎn ) ( ) ( ) ( shì ) ( děng ) ( ) ( ) ( xíng ) ( zhèng ) ( guǎn ) ( ) ( wěi ) ( yuán ) ( huì ) ( chéng ) ( yuán ) ( cān ) ( jiā ) ( le ) ( huì ) ( ) ( huì ) ( ) ( tīng ) ( ) ( le ) 中方 ( zhōngfāng ) 院长 ( yuànzhǎng ) 黄小明 ( huángxiǎomíng ) 教授 ( jiàoshòu ) 代表 ( dàibiǎo ) 孔子 ( kǒngzǐ ) 学院 ( xuéyuàn ) ( suǒ ) ( zuò ) ( de ) 工作 ( gōngzuò ) 报告 ( bàogào ) ( shěn ) ( ) ( le ) 2008 ( nián ) ( xiàng ) ( ) ( wán ) ( chéng ) ( qíng ) ( kuàng ) ( ) ( jīng ) ( fèi ) 使 ( shǐ ) ( yòng ) ( qíng ) ( kuàng ) ( huì ) ( ) ( hái ) ( tǎo ) ( lùn ) ( le ) 2009 ( nián ) ( kǒng ) ( ) ( xué ) ( yuàn ) ( gōng ) ( zuò ) ( ) ( huà ) ( ) ( wèi ) ( lái ) ( ) ( zhǎn ) ( guī ) ( huà )
( dāng ) ( tiān ) ( xià ) ( ) 西 ( ) ( nán ) ( ) ( xué ) ( xiào ) ( zhǎng ) ( dài ) ( biǎo ) ( tuán ) ( ) ( xíng ) ( shì ) ( chá ) ( le ) ( kǒng ) ( ) ( xué ) ( yuàn ) ( gōng ) ( zuò ) ( kàn ) ( wàng ) ( le ) ( zài ) ( kǒng ) ( ) ( xué ) ( yuàn ) ( gōng ) ( zuò ) ( de ) ( zhōng ) ( tài ) ( jiào ) ( zhí ) ( yuán ) ( gōng ) ( suí ) ( hòu ) ( zài ) ( rén ) ( wén ) ( xué ) ( yuàn ) ( ) 2008 ( ) ( shāng ) ( mào ) ( hàn ) ( ) ( zhuān ) ( ) ( ) ( hàn ) ( ) ( jiào ) ( xué ) ( zhuān ) ( ) ( de ) ( xué ) ( shēng ) ( zuò ) ( tán ) ( zhè ) ( liǎng ) ( ) ( zhuān ) ( ) ( de ) ( xué ) ( shēng ) ( ) ( huà ) ( ) 2009 ( nián ) 3 ( yuè ) ( ) 西 ( ) ( nán ) ( ) ( xué ) ( jìn ) ( háng ) ( wéi ) ( ) ( liǎng ) ( nián ) ( de ) ( hàn ) ( ) ( xué ) ( )

( wǎn ) ( shang ) ( shēn ) ( zhuó ) ( tài ) ( guó ) ( chuán ) ( tǒng ) ( ) ( zhuāng ) ( de ) ( zhōng ) ( fāng ) ( dài ) ( biǎo ) ( tuán ) ( shòu ) ( yāo ) ( cān ) ( jiā ) ( le ) ( tài ) ( guó ) ( chuán ) ( tǒng ) ( jié ) ( ) ( shuǐ ) ( dēng ) ( jié ) ( zài ) ( shuǐ ) ( dēng ) ( jié ) ( shàng ) ( lái ) ( ) 西 ( ) ( nán ) ( ) ( xué ) ( xué ) ( shēng ) ( ) ( shù ) ( tuán ) ( de ) ( xué ) ( shēng ) ( men ) ( ) ( xiàn ) ( shàng ) ( le ) ( jīng ) ( cǎi ) ( de ) ( zhōng ) ( guó ) ( wén ) ( ) ( jié ) ( )
ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ