HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
NEWS UPDATE | เรียนจีน-รู้ข่าว
หัวข้อข่าว
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]

6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ

      

东盟6国签署
3
项贸易协议เนื้อข่าว

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงการค้า 3 ฉบับที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้อาเซียนได้เปิดทางการบูรณาการกันเป็นตลาดหนึ่งเดียวก่อนปี ค.ศ. 2015

รัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว และมาเลเซีย ได้ลงนามข้อตกลงการลงทุนการค้าที่ครอบคลุมเรื่องการค้าสินค้า การค้ากับการลงทุน และการบริการ 3 ฉบับ การนำเข้าส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ระหว่างภูมิภาคอาเซียน อัตราภาษีศุลกากรค่อยๆ ลดลงเหลือศูนย์หรือ 5% แล้ว และหวังว่าจะสร้างการบูรณาการกันเป็นตลาดหนึ่งเดียวก่อนปี ค.ศ. 2015( běn ) ( yuè ) ( bào ) ( zōng ) ( ) ( bào ) ( gào ) ( dōng ) ( méng ) 6 ( ) ( huì ) ( yuán ) ( guó ) 12 ( yuè ) 17 ( ) ( zài ) ( xīn ) ( jiā ) ( ) ( qiān ) ( shǔ ) ( mào ) ( ) ( tóu ) ( ) ( xié ) ( ) ( wéi ) ( dōng ) ( méng ) ( zài ) 2015 ( nián ) ( zhī ) ( qián ) ( jiàn ) ( ) ( dān ) ( ) ( shì ) ( chǎn ) ( ) ( píng ) ( dào ) ( )

( xīn ) ( jiā ) ( ) ( wén ) ( lái ) ( jiǎn ) ( ) ( zhài ) ( yìn ) ( ) ( ) 西 ( ) ( ) ( liáo ) ( guó ) ( ) ( ) ( lái ) 西 ( ) ( ) ( děng ) ( dōng ) ( méng ) ( huì ) ( yuán ) ( guó ) ( de ) ( jīng ) ( ) ( ) ( zhǎng ) ( zài ) ( xīn ) ( jiā ) ( ) ( qiān ) ( shǔ ) ( le ) 3 ( fèn ) ( hán ) ( gài ) ( huò ) ( ) ( mào ) ( ) ( ) ( tóu ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( de ) ( mào ) ( ) ( tóu ) ( ) ( xié ) ( ) ( ) ( ) ( fen ) ( dōng ) ( méng ) ( zhī ) ( jiān ) ( de ) ( huò ) ( ) ( wǎng ) ( lái ) ( guān ) ( shuì ) ( ) ( jīng ) ( zhú ) ( jiàn ) ( jiàng ) ( dào ) ( líng ) ( huò ) 5% ( bìng ) ( ) ( wàng ) ( néng ) ( zài ) 2015 ( nián ) ( qián ) ( jiàn ) ( ) ( dōng ) ( méng ) ( dān ) ( ) ( shì ) ( chǎng )

 

แต่ยังมีประเทศสมาชิกอาเซียน คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย และพม่าที่ไม่ได้ลงนามในข้อตกลง 3 ฉบับข้างต้น เจ้าหน้าที่อาเซียนกล่าวว่า 4 ประเทศเหล่านี้จะเลือกเวลาลงนามข้อตกลง 3 ฉบับนี้อีกครั้ง

( ) ( guò ) ( hái ) ( yǒu ) ( yuè ) ( nán ) ( fēi ) ( ) ( bīn ) ( tài ) ( guó ) ( ) ( miǎn ) ( diàn ) ( děng ) ( dōng ) ( méng ) ( huì ) ( yuán ) ( guó ) ( shàng ) ( wèi ) ( qiān ) ( shǔ ) ( shàng ) ( shù ) 3 ( xiàng ) ( xié ) ( ) ( dōng ) ( méng ) ( guān ) ( yuán ) ( shuō ) ( zhè ) 4 ( guó ) ( jiāng ) ( ) ( ) ( qiān ) ( shǔ ) ( zhè ) 3 ( xiàng ) ( xié ) ( dìng )
ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ