HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
NEWS UPDATE | เรียนจีน-รู้ข่าว
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009]
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]

อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

阿披实获御准就任总理เนื้อข่าว

จีนไทยรายงานสรุป - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 27 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม นายอภิสิทธิ์ร่วมกับผู้นำพรรคระดับสูง เช่น นายชวน หลีกภัย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ์ และนายกรณ์ จาติกวณิช และตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ได้คุกเข่าลงรับพระบรมราชโองการฯ ตามรูปแบบราชประเพณี

      【  ( běn ) ( yuè ) ( bào ) ( zōng ) ( ) ( bào ) ( gào ) ( tài ) ( huáng ) ( ) ( xià ) ( ) 12 ( yuè ) 17 ( ) ( ) ( zhǔn ) ( rèn ) ( mìng ) ( mín ) ( zhǔ ) ( dǎng ) ( dǎng ) ( ku ) ( ā ) ( ) ( shí ) ( chū ) ( rèn ) ( ) 27 ( wèi ) ( zǒng ) ( ) ( ā ) ( ) ( shí ) ( zài ) ( nǎi ) ( chuān ) ( ) ( tiē ) ( nǎi ) ( gōng ) ( děng ) ( mín ) ( zhǔ ) ( dǎng ) ( gāo ) ( céng ) ( ) ( lián ) ( ) ( zhí ) ( zhèng ) ( dǎng ) ( dài ) ( biǎo ) ( péi ) ( tóng ) ( xià ) ( ) ( zhào ) ( chuán ) ( tǒng ) ( fāng ) ( shì ) ( guì ) ( lǐng ) ( shèng ) ( zhǐ )

หลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ได้แถลงความรู้สึกในการเข้ารับตำแหน่งทันที โดยแสดงว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกฯ เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง สามารถอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกภาคภูมิใจ


    ( ā ) ( ) ( shí ) ( zǒng ) ( ) ( guì ) ( jiē ) ( shèng ) ( zhǐ ) ( hòu ) ( ) ( ) ( ) ( biǎo ) ( jiù ) ( zhí ) ( gǎn ) ( yán ) ( ) ( biǎo ) ( shì ) ( ) ( ) ( chóng ) ( jìng ) ( de ) ( gǎn ) ( xiè ) ( huáng ) ( shàng ) ( rèn ) ( mìng ) ( ) ( wéi ) ( zǒng ) ( ) ( zuò ) ( wéi ) 1 ( míng ) ( tài ) ( guó ) ( rén ) ( wéi ) ( néng ) ( zài ) ( huáng ) ( shang ) ( ) ( xià ) ( de ) ( ) ( ) ( xià ) ( xìng ) ( ) ( chéng ) ( zhǎng ) ( ér ) ( gǎn ) ( dào ) ( ) ( háo )

นายกฯ อภิสิทธิ์หลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ได้แถลงความรู้สึกในการเข้ารับตำแหน่งทันที โดยแสดงว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกฯ เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง สามารถอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกภาคภูมิใจ

( ) ( yuàn ) ( ) ( wéi ) ( quán ) ( mín ) ( ) ( ) ( ) ( guǎn ) ( shì ) ( zhī ) ( chí ) ( hái ) ( shì ) ( fǎn ) ( duì ) ( ) ( de ) ( rén ) ( ) ( chū ) ( de ) ( ) ( jiàn ) ( huò ) ( jiàn ) ( ) ( ) ( dōu ) ( yuàn ) ( ) ( ) ( xīn ) ( jiē ) ( shòu ) ( jiāng ) ( ) ( ) ( jìn ) ( guó ) ( mín ) ( tuán ) ( jiē ) ( ) ( ) ( ) ( jīng ) ( ) ( zuò ) ( wéi ) ( shǒu ) ( yào ) 使 ( shǐ ) ( mìng )
ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ