HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with Song | เรียนภาษาจีนกับเพลง
ภาพยนตร์ไม่จริงใจก็อย่ารบกวน ได้รับการบันทึกเปิดตัวรายได้ 15 ล้านหยวน [05-01-2009]
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร สมัยที่ 3 [05-01-2009] ตัดขาด 60 ปี ปัจจุบันจี่นสองฝัุ่งช่องแคบติดต่อ 3 เส้นทาง [05-01-2009]
6 ประเทศอาเซียนลงนามข้อตกลงการค้า 3 ฉบับ [26-12-2008]
อภิสิทธิ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร [26-12-2008]

ข่าว 奥巴马宣誓就任美国 第44任总统
โอบามาสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – เมื่อวันที่ 20 มกราคม นายบารัค โอบามาได้กล่าวคำสาบานตน เป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐอเมริกา จากประเทศอเมริกาที่สถาปนาประเทศมา 233 ปี เป็นประเทศที่ประธานาธิบดีหลายคนเคยเลี้ยงทาสผิวดำมาก่อน ปัจจุบันผ่านการลงคะแนนจากทั่วประเทศ ให้ชาวผิวดำคนแรกเข้าเป็นเจ้าของทำเนียบขาว โอบามาได้เป็นผู้สรุปและเปิดหน้าใหม่ประวัติศาสตร์เพื่อก้าวไปข้างหน้า เมื่อเวลา 10:45 น. ของวันที่ 20 ตามเวลาสหรัฐ ประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิลยู บุชกับโอบามา ประธานา- ธิบดีที่มาจากการเลือกตั้ง ได้ร่วมนั่งรถประธานาธิบดีคันเดียวกันจากทำเนียบขาวไปสู่สถานที่ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งที่หน้าอาคารรัฐสภา นับจากนี้ บุชก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทำเนียบขาวอีกต่อไป โอบามากลายเป็นนามสกุลของครอบครัวอันดับหนึ่งใหม่แห่งสหรัฐอเมริกา

běn yuè bào zōng hé bào gào
本月报综合报告
bā lā kè ōu bā mǎ yi yuè er shi rì xuān shì, chéng wéi měi guó dì wèi zǒng tǒng
巴拉克.欧巴马1月20日宣誓,成为美国第44位总统
jiàn guó nián měi guó cóng duō wèi zǒng tǒng céng xù yǎng hēi nú de guó jiā
建国233年,美国从多位总统曾蓄养黑奴的国家
rú jīn tòu guò mín zhǔ xuǎn piào , ràng dì yi wèi hēi rén rù zhǔ bái gōng
如今透过民主选票,让第1位黑人入主白宫
ōu bā mǎ tì lì shǐ zuò le zǒng jié xiàng qián lìng pì xīn yè
欧巴马替历史作了总结,向前另辟新页
měi guó shí jiān niàn rì shàng wǔ 10 shí 45 fēn
美国时间廿日上午10时45分
bù shén zǒng tǒng yǔ zǒng tǒng dāng xuǎn rén ōu bā mǎ gòng chéng 1 liàng zǒng tǒng jiào chē
布什总统与总统当选人欧巴马共乘1辆总统轿车
zì bái gōng qián wǎng guó huì zǒng tǒng jiù zhí diǎn lǐ xiàn chǎng; zhì cǐ , bù shí bú zài shì bái gōng zhǔ rén
自白宫前往国会总统就职典礼现场;至此,布什不再是白宫主人
ōu bā mǎ chéng wéi měi guó xīn dì 1 jiā tíng de xìng shì
欧巴马成为美国新第1家庭的姓氏
...


 
,