HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
University of InternationalBusiness and Economics

มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาตร์และการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรภาษาจีนที่หลากหลายทั้งจีนธุรกิจและเร่งรัด
หลักสูตรปริญญาตรี โท เอก อินเตอร์

 

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1951 ในนามวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศ และในปี ค.ศ. 1997 ได้ถูกคัดเลือกให้เข้าสู่ “โครงการ211” ซึ่งเป็นโครงการที่จะยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและทันสมัยทั้งสิ้น 100 แห่งเพื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาและได้รวมเข้ากับสถาบันการเงินของจีน จนกลายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการศึกษาด้านการบริหารและการเงิน โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถนำไปใช้งานได้
UIBE ประกอบด้วย 30 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ สาขาการค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาการเงิน สาขาการบริหารและการจัดการระหว่างประเทศ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขานิติศาสตร์ การศึกษาต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่าง ๆ เกือบ 60 สถาบันการศึกษาใน 20 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นมากกว่า 24,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาประเทศด้วย
ในส่วนแผนกนักศึกษาต่างชาติ (The School of International Education / SIE) เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติเมื่อ ค.ศ. 1990 โดยรับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรภาษาจีน ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และภาษาจีนธุรกิจ ในแต่ละภาคการศึกษามี นักเรียนต่างชาติราว 1,200 คน ราว 600 คนที่ศึกษาในระดับปริญญา

ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวงแหวนรอบที่ 3 ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง ห่างจากสนามบินนานาชาติประมาณ 25 กิโลเมตร (ค่ารถแท็กซี่เข้าสู่มหาวิทยาลัยราว 100 – 150 หยวน รวมค่าทางด่วน 10 หยวน) และห่างจากเทียนอันเหมิน ประมาณ 10 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยสามารถโดยสารรถประจำทางหรือนั่งรถประจำทางเพื่อไปต่อรถไฟใต้ดินเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เช่นกัน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น การฝึกการออกเสียง การวาดภาพ การเขียนพู่กัน ทัศนาจรชนบท รวมถึงการจัดแข่งกีฬาภายใน เป็นต้น โดยทางสถาบันกำหนดให้นักศึกษาชำระค่ากิจกรรม พร้อมกันกับค่าเล่าเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า | China Business Studies Program

  เป็นหลักสูตรบรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สนใจควรมีพื้นฐานภาษาจีนอย่างน้อยระดับกลาง แบ่งเป็นหลักสูตร A และ B โดยสามารถเลือกเรียนทั้ง 2 หลักสูตร หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรและทำการสอบจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

 4. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ | Bachelor Degree Program in Business Chinese

  ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีความประสงค์ จะเรียนรู้ และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจในเมืองจีน โดยเนื้อหาจะเป็นลักษณะแบบบูรณาการ คือ รวมวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เศรษฐศาสตร์ การเมือง การค้า กฎหมาย และ การจัดการ

 5. หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี | Pre-course prior to Bachelor Degree's programs

  หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีความประสงค์จะเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรีที่ UIBE เท่านั้น โดยเนื้อหาการเรียนการสอนจะเป็นลักษณะภาษาจีนเร่งรัด โดยเรียนภาษาสัปดาห์ละ 26 คาบต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยจะปูพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่ UIBE

 6. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) | Undergraduate Program

  - School of International Trade and Economics : International Economics and Trade, International Finance, Transportation Economics
  - School of Law : International Economic Law
  - School of International Business Management : International Business Management, Marketing, Accounting, Human Resources Management
  - School of International Studies : English
  - School of Foreign Language : Japanese, Arabic, Korean, Vietnamese, French, Spanish, Italian, Russian
  - Sino-German School : German
  - School of Humanities and Public Administration Management : Public Administration Management, Chinese Language and Literature (Business Chinese)
  - School of Information Management : Information Management and Information System
  - School of Finance : Finance

 7. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ)

  - หลักสูตรปริญญาตรี ภาค Inter ในสาขา เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บริหารธุรกิจและการตลาด| International Undergraduate Program
  -
  หลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับ Adelaide University ภาค Inter (หลักสูตร 2+2)

 8. หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ)

  - หลักสูตร MBA | International Graduate Program in MBA
  - หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ | International Graduate Program in International Business
  - หลักสูตรเศรษศาสตร์ประยุกต์ | International Graduate Program in Applied Economics
  - หลักสูตรการเงิน | International Graduate Program in Finance
  - หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ | International Graduate Program in International Development
  - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ | International Graduate Program in Logistics


 9. ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 660 หยวน 9,900 หยวน / เทอม
  (หรือ 19,000 หยวน / ปี)
  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ (โปรแกรม A, B)
  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด 19,800 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ 22,400 หยวน / ปี
  หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 11,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) 24,800 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ) - ประมาณ 100,000 หยวน / หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร MBA ประมาณ 120,000 หยวน
  (2,680 หยวน / หน่วยกิจ เรียนทั้งสิ้นประมาณ 37 หน่วยกิจ / หลักสูตร)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร
  ประเภทที่พัก
  ราคาที่พัก / วัน / ห้อง
  New Dormitory No.8
  ห้องน้าในตัว เตียง โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้เสื้อผ้า โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ
  ชั้นวางของ ห้องครวรวม ห้องซักผ้ารวม
  ห้องเดี่ยว
  85 หยวน
  Hui Bing Building อาคารหมายเลข 6
  หอพักนักศึกษาต่างชาติ มีห้องพักกว่า 200 ห้อง บริเวณชั้นหนึ่งมีห้อง Internet และ ร้านขายของ ส่วนบริเวณชั้นหนึ่งและชั้นสองเป็นชั้นเรียน และสำนักงานของแผนกนักศึกษาต่างชาติ ชั้นสี่ขึ้นไปเป็นห้องพักของนักศึกษา ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์พร้อม มีโทรศัพท์ซึ่งสามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอินเทอร์เน็ตได้ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ ห้องอาบน้ำ ห้องพักมีทั้งแบบมาตรฐานและห้องชุดซึ่งราคาจะสูงกว่า
  ห้องคู่
  100 หยวน
  Hui Cai Building อาคารหมายเลข 5
  เป็นบ้านพักสำหรับอาจารย์ต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าพักได้เช่นกัน ลักษณะเป็นห้องชุด มีพื้นที่ 36 ตร.ม. ภายในมีห้องรับแขก ระเบียง ห้องครัวส่วนตัวโทรศัพท์ โทรทัศน์ ห้องอาบน้ำ เครื่องปรับอากาศ
  ห้องชุดคู่
  130 หยวน
  หมายเหตุ
  - ภายในที่พักมีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ โต๊ะเขียนหนังสือ
  - ค่าที่พักชำระเป็นรายเทอม
  - ราคาห้องชุด คือ ราคาสำหรับพักอาศัย 2 ท่าน
  - ราคาที่พักยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ University of International Business and Economics เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด