HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Undergraduate Program | ปริญญาตรีภาค Inter ของ University of International Business and Economics

สถานที่เรียน University of International Business and Economics, เมืองปักกิ่ง
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของแผนกการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (School of International Education) ของมหาวิทยาลัย UIBE หรือ ในชื่อย่อภาษาจีนว่า จิงเม่า ซึ่งจัดเป็น มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขาหลักๆ ดังนี้
1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
2. การค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)
3. การเงิน (Finance)
4. บริหารธุรกิจ (Business Administration)
5. การตลาด (Marketing)

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL 550 ,(iBT) 86คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 6
  5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 1 ฉบับ
  6. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ OREN) และ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน 1 ฉบับ
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ภาคเรียนที่ 1) เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม)
ภาคฤดูใบไม้ผลิ เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนมกราคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม)
ภาคฤดูร้อน เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) ของทุกปี
วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 -ภาคฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม เรียนประมาณ 14 สัปดาห์
ภาคเรียนที่2 -ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมกราคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม เรียนประมาณ 14 สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 3 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม เรียนประมาณ 8 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าสมัคร 660 หยวน
  2. ค่าเรียน      49,750 หยวน ต่อ ป
  3. ค่าหนังสือประมาณ 1,000 หยวน ต่อ ปี
  4. ค่าที่พักประมาณ 45 - 120 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน
รายละเอียดการเรียน

สำหรับหลักสูตรนี้จะต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ 130 หน่วยกิจ จึงจะจบการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิชาพื้นฐาน 62 หน่วยกิจ (รวมวิชาภาษาจีน) วิชาของคณะ 54 (วิขาบังคับ 36 หน่วยกิจ วิชาเลือก 18 หน่วยกิจและวิชาปฎิบัติ 8 หน่วยกิจ)

                                                 

ตัวอย่างวิชาเรียนพื้นฐาน
Course Title
Credit
The Rise of Civilization
2
Contemporary Perspectives in Cultural Anthropology
2
Chinese Language
18
An Introduction to Ancient Chinese Culture
2
Literatures of the World: International Perspectives
2
The Transformation of Modern China
2
Intercultural Communication: Theory and Practice
2
Freshman Inquiry Seminars
4
Mathematical Methods
2
Information Literacy
2
Writing
4
Applied Statistics
4
Principles of Microeconomics
2
Principles of Macroeconomics
3
Persuasive Speaking and Speech writing
3
“Big Questions Seminars”
3
Business Ethics
3
Globalization, Social Stratification and Social Inequality
56
รายละเอียดวิชา

CHN100 & CHN101 Introductory Chinese Mandarin l&ll [each 6 credit]
Skills and strategies in CMSL (Chinese Mandarin as a Second Language) for students with little or no experience with Chinese. General proficiency development. Integrated language skills and strategies for academic success at university. Lectures 4.5 hours a week, Tutorials two hours a week.

CHN200 & CHN201 Intermediate Chinese Mandarin l&ll [each 4 credits]
Skills and strategies in CSL for students with basic grammatical and oral competence but limited experience with academic Chinese Mandarin. Focus on reading, listening and writing. Introduction to research skills.  
Prerequisite: grade of C or higher in CHN100&101 or placement by HSK      

ตัวอย่างการเรียนใน 4 ปี

First-year:
Investigate your major interest
Find and contact your department’s advisor
Finish first-year general foundation courses
1st summer (May-August)
Finish HUM150 Social Work in China
Second-year:
Finish first and second years courses
Make a decision for major and start to register major required courses.
Third-year:
Start to prepare thesis
repare summer Practicum
3rd summer (May-August):
Finish Practicum
Prepare Research Seminars
Fourth-year:

Finish the thesis and Research Seminar ?&?
Begin job search
Prepare graduate application

Program Highlight

Social Work in China (4 credits):
Most Bachelor degree students must include a HUM150 (4 credits) Social Work in China. Experience in a variety of Chinese society.
Chinese Mandarin courses:
totally 20 credits of Intensive Chinese courses offered. Plus small-groupTutorials.
Practicum (6 credits):

three-month intensive Practicum provides practical on-the-job profession experience that will help you in the comparative job markets after graduation.
Exchange Program:
SITE has international exchange programs within USA, Canada, Japan and European Universities. You may be able to participate in one of our international exchange programs through Office of International Students at SITE
Research Seminar:
?&? (each 2 credits)-the faculty of SITE believe that a good education requires familiarity with a range of disciplinary in your major field of study. To ensure that students are required having Research Seminar ?&? (each 2 credits).
Internship options:
a fourth year student who has outstanding academics standards will have a internship options. Apply at Boxue Building #1109.
Martial Arts:
Chinese Martial Arts such as TAICHI, KUNG FU for self-defense as a credits course.