HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Course | หลักสูตร
หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรระยะยาว
เป็นลักษณะการเรียนแบบไม่เก็บหน่วยกิจ รับผู้เรียนอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี และมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมปลายขึ้นไป ระยะเวลา 18 - 20 สัปดาห์ ต่อ 1 เทอมการศึกษา โดยใน 1 ปีแบ่งเป็น 2 เทอมการศึกษา

หลักสูตรระยะสั้น
มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 4 -12 สัปดาห์ เป็นการเรียนแทรกชั้นเรียนของชั้นเรียนระยะยาว ดังนั้นผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาจีน

หลักสูตรเร่งรัด (เรียนตัวต่อตัว)

หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน

หลักสูตรมัธยมศึกษา

บรรยายภาษา (อังกฤษ / จีน-อังกฤษ / จีน)

หลักสูตรเตรียมความพร้อม
หลักสูตรปริญญาตรี

บรรยายภาษาจีน

หลักสูตรปริญญาตรี

บรรยายภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปริญญาโท

บรรยายภาษาอังกฤษ

หลักสูตรธุรกิจ