HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Undergraduate Program | ปริญญาตรี 2+2 ภาค Inter ร่วมกับ Adelaide University

สถานที่เรียน University of International Business and Economics, เมืองปักกิ่ง และที่ Adelaide University, เมืองอะดิเลท ออสเตรเลีย
รายละเอียด Adelaide University มหาวิทยาลัยอะดิเลทนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียที่เน้นด้านการวิจัย ถือเป็นหนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ (Group of Eight) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1874 (เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสามของออสเตรเลีย) มีศิกษ์เก่าที่ได้รับรางวัลโนเบลหลายท่านนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือของสองมหาวิทยาลียชั้นนำของจีน คือ UIBE และ Adelaide University ของออสเตรเลีย โดยใช้เวลาสองปีที่ UIBE และอีกสองปีที่ Adelaide University (วิทยาเขต North Terrace Campus ) นับเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสาขาที่เรียนที่ UIBE คือ International Trade, Marketing และ International Business ที่ Adelaide University โดยเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรสองใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL 550 ,(iBT) 86คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 6
  5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 1 ฉบับ
  6. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ OREN) และ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน 1 ฉบับ
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยในสองปีแรกจะเรียนที่ UIBE ขณะที่สองปีหลังจะเรียนที่ Adelaide University
โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ (ที่จีน)
ภาคฤดูใบไม้ร่วง (ภาคเรียนที่ 1) เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม)
ภาคฤดูใบไม้ผลิ เรียนประมาณ 14 สัปดาห์ (เดือนมกราคม ถึง กลางเดือนพฤษภาคม)
ภาคฤดูร้อน เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) ของทุกปี
วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่1 -ภาคฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม เรียนประมาณ 14 สัปดาห์
ภาคเรียนที่2 -ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปลายเดือนมกราคม ถึง ปลายเดือนพฤษภาคม เรียนประมาณ 14 สัปดาห์
ภาคเรียนที่ 3 ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม เรียนประมาณ 8 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย

  1. ค่าสมัคร 660 หยวน
  2. ค่าเรียน   65,000 หยวน ต่อ ปีสำหรับสองปีแรก ปีสาม 30,000 หยวน (จ่ายที่ UIBE ก่อนเดินทาง) ปีสี่จะเสียค่าเรียนเท่ากับค่าเรียนปริญญาตรีที่ Adelaide University (ค่าเรียน ณ ปี 2018 ปีละ37,500 AUD$) ข้อมูล http://www.adelaide.edu.au/degree-finder/2018/bcom_bcom.html
  3. ค่าหนังสือประมาณ 1,000 หยวน ต่อ ปี
  4. ค่าที่พักประมาณ 45 - 120 หยวน ต่อ วัน ต่อ คน
ตัวอย่างวิชาเรียนพื้นฐาน
Course Title
Credit
The Rise of Civilization
2
Contemporary Perspectives in Cultural Anthropology
2
Chinese Language
18
An Introduction to Ancient Chinese Culture
2
Literatures of the World: International Perspectives
2
The Transformation of Modern China
2
Intercultural Communication: Theory and Practice
2
Freshman Inquiry Seminars
4
Mathematical Methods
2
Information Literacy
2
Writing
4
Applied Statistics
4
Principles of Microeconomics
2
Principles of Macroeconomics
3
Persuasive Speaking and Speech writing
3
“Big Questions Seminars”
3
Business Ethics
3
Globalization, Social Stratification and Social Inequality
56
รายละเอียดวิชา

CHN100 & CHN101 Introductory Chinese Mandarin l&ll [each 6 credit]
Skills and strategies in CMSL (Chinese Mandarin as a Second Language) for students with little or no experience with Chinese. General proficiency development. Integrated language skills and strategies for academic success at university. Lectures 4.5 hours a week, Tutorials two hours a week.

CHN200 & CHN201 Intermediate Chinese Mandarin l&ll [each 4 credits]
Skills and strategies in CSL for students with basic grammatical and oral competence but limited experience with academic Chinese Mandarin. Focus on reading, listening and writing. Introduction to research skills.  
Prerequisite: grade of C or higher in CHN100&101 or placement by HSK      

ตัวอย่างการเรียนใน 4 ปี

First-year:
Investigate your major interest
Find and contact your department’s advisor
Finish first-year general foundation courses
1st summer (May-August)
Finish HUM150 Social Work in China
Second-year:
Finish first and second years courses
Make a decision for major and start to register major required courses.
Third-year:
Study at Adelaide University, Australia
Fourth-year:

Study at Adelaide University, Australia

Program Highlight

Social Work in China (4 credits):
Most Bachelor degree students must include a HUM150 (4 credits) Social Work in China. Experience in a variety of Chinese society.
Chinese Mandarin courses:
totally 20 credits of Intensive Chinese courses offered. Plus small-groupTutorials.
Practicum (6 credits):

three-month intensive Practicum provides practical on-the-job profession experience that will help you in the comparative job markets after graduation.
Martial Arts:
Chinese Martial Arts such as TAICHI, KUNG FU for self-defense as a credits course.