HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor of Chinese Language | ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์เอกจีนที่ Xiamen University
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อน 30 พฤษภาคมของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 55 ปี
 • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • จดหมายรับรองจากโรงเรียน (Recommendation Letter) 1 ฉบับ
 • Personal Statement 800 คำ
 • Bank Statement
 • รูปถ่ายตามเกณฑ์สถานฑูตจีน 12 ใบ
 • สำเนาผลสอบ HSK 3 180 คะแนนขึ้นไป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 26,000 หยวน / ปี
 • ค่าหนังสือประมาณ 400 หยวน / ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคนโดยประมาณ 1,000 หยวนต่อเทอม
หมายเหตุ
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี เรียนทั้งสิ้น 150 หน่วยกิจ
 • หากผู้สมัคร มีผลสอบ HSK ระดับ 6 สามารถเข้าเรียนชั้นปีที่ 3 ได้
 • 2 ปีแรก เน้นหลักสูตรด้านปูพื้นฐานภาษาจีน ได้แก่ การออกเสียงพื้นฐาน การอ่านภาษาจีนเร่งรัด การพูด การเขียน การอ่านหนังสือพิมพ์เป็นต้น และในชั้นปีที่ 3 จะมีการเลือกวิชาเอก คือ
  1. วัฒนธรรมจีน
  2. การค้าและธุรกิจจีน
  3. การสอนภาษาจีน
รายละเอียดวิชา
(สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างวิชาได้ที่นี่ค่ะ)
ปีที่ 1 และ 2
 • การอ่านภาษาจีน (หลักสูตรเร่งรัด) ระดับต้น - กลาง
 • การพูดภาษาจีน ระดับต้น - กลาง
 • การฟังภาษาจีน ระดับต้น - กลาง
 • การอ่านภาษาจีน ระดับต้น - กลาง
 • การเขียนภาษาจีน ระดับต้น - กลาง
 • การอ่านออกเสียง
 • เป็นต้น
ปีที่ 3 - วิชาเอกวัฒนธรรมจีน - วิชาเอกการค้าและธุรกิจจีน
 • การอ่านภาษาจีน (หลักสูตรเร่งรัด) ระดับสูง
 • การพูดภาษาจีน ระดับสูง
 • การเขียนภาษาจีน ระดับสูง
 • สถานการณ์จีนปัจจุบัน
 • การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
 • การฟังจากสื่อ
 • การแปลภาษาจีน
 • เป็นต้น
 • การอ่านภาษาจีน (หลักสูตรเร่งรัด) ระดับสูง
 • การอ่านและการเขียนภาษาจีนธุรกิจ
 • การฟังจากสื่อ
 • การแปล
 • การพูดภาษาจีนธุรกิจ
 • สถานการณ์เศรษฐกิจจีนปัจจุบัน
 • พื้นฐานเศรษฐศาสตร์
 • เป็นต้น
ปีที่ 4 - สาขาวัฒนธรรมจีน - สาขาการค้าและธุรกิจจีน
 • การอ่านภาษาจีน (หลักสูตรเร่งรัด) ระดับสูง
 • การเขียนภาษาจีน ระดับสูง
 • การแปลภาษาจีน
 • ภาษาจีนโบราณ
 • การอ่านวรรณกรรมจีนโบราณ
 • เป็นต้น
 • การอ่านภาษาจีน (หลักสูตรเร่งรัด) ระดับสูง
 • การแปล
 • การเงินการธนาคาร
 • วิทยาการจัดการ
 • การเงินระหว่างประเทศ
 • กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จีน
 • กฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • เป็นต้น