HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Xiamen University

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเซี่ยเหมิน
บรรยากาศติดทะเล
หอพักราคาถูก

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนา มหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่ แห่งศตวรรษที่21 กว่า 80 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการ และ การสอน จนมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 14,244 คน มีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 53 สาขา แบ่งเป็น 33 คณะ และ ยังมีสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท และ เอก มีคณาจารย์กว่า 1,400 คน และ อาจารย์ระดับศาสตราจารย์อีกกว่า 282 คน มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนของแผนกนักเรียนต่างชาติได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 ซึ่งประกอบด้วยแผนกภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ และ แผนกการแพทย์แผนจีน ปัจจุบันมีนักเรียนจาก 80 ประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาศึกษาต่อยังสถาบันในหลักสูตรต่าง ๆ

ตัวมหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบวางผังอย่างสวยงาม ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขา ด้านข้างเป็นวัด ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเก่าแก่ สร้างเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับตะวันตก และ ด้านหลังหอพักนักศึกษาต่างชาติอยู่ติดกับทะเล สามารถมองเห็นทะเลได้ชัดเจนจากหอพัก
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดวิทยาเขตใหม่ คือวิทยาเขตเซียงอัน โดยให้ผู้ที่เรียนภาษาได้เรียนและพักที่วิทยาเขตใหม่

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs

   ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

   เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

   ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 2. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ | Bachelor Degree (English Taught)
  เปิดสอนในสาขา แพทยศาสตร์ MBBS อินเตอร์ ระยะเวลาเรียน 6 ปี

 3. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์บรรยายจีน | Bachelor Degree

 4. หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ | Master Degree (English Taught)
  เปิดสอนในสาขา

  Finance (Economics) Finance Quantitatives Economics Management Economics Accounting
  Chinese Philosophy Civil and Commercial Law International Law Fiscal and Tax Law International Relations
  Physical Chemistry Statistics Marine Affairs Electronics Information Chemical Engineering

    

  ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าสมัคร ค่าเรียน
ระยะเวลา 1 เทอม
400 หยวน
13,000 หยวน / เทอม
ระยะเวลา 1 ปี 26,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ ค่าสมัคร ค่าเรียน
MBBS
400 หยวน
38,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ ค่าสมัคร ค่าเรียน
Chinese Philosophy
400 หยวน
39,000 หยวน / ปี
อื่นๆ 45,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

  ราคา / เทอม

  ห้องชุดคู่ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า สายอินเตอร์เน็ท
  ( 1 ห้องชุดมี 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ซึ่งใน 1 ห้องนอน นอน 2 คน )

  1,000 หยวนประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Xiamen University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(1เทอม ประมาณ 4 เดือน, 1ปี ประมาณ 8 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เซี่ยเหมิน สายการบินไทย
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูต จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-6657 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด