HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at Tianjin University | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ Tianjin University
สถาบัน Tianjin University
สถานที่ตั้ง เมืองเทียนสิน
ช่วงเวลารับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 25 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 420 หยวน
 • ค่าเรียน 16,600 หยวนต่อ ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคน 60 หยวน (ห้องเดี่ยว)
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
เนื้อหาหลักสูตร ภาษาจีนยุคปัจจุบัน ภาษาจีนพื้นฐาน วรรณกรรมจีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยใหม่ การเขียน ฯลฯ