HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
University of InternationalBusiness and Economics

มหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาตร์และการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรภาษาจีนที่หลากหลายทั้งจีนธุรกิจและเร่งรัด
หลักสูตรปริญญาตรี โท เอก อินเตอร์

 

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยก่อตั้งในปี ค.ศ. 1951 เป็นหนึ่งใน “โครงการ211” อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาและพาณิชย์ มุ่งเน้นการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนและสามารถนำไปใช้งานได้ UIBE ประกอบด้วย 30 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อาทิ สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ สาขาการค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาการเงิน สาขาการบริหารและการจัดการระหว่างประเทศ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขานิติศาสตร์ การศึกษาต่อเนื่อง ฯลฯ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่าง ๆ เกือบ 60 สถาบันการศึกษาใน 20 ประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้นมากกว่า 24,000 คน ซึ่งรวมทั้งนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาประเทศด้วย
ในส่วนแผนกนักศึกษาต่างชาติมีนักศึกษาเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูง และภาษาจีนธุรกิจ ในแต่ละภาคการศึกษามี นักเรียนต่างชาติราว 1,200 คน โดยมี 600 คนที่ศึกษาในระดับปริญญา

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ในช่วงบ่ายเสริมให้กับนักศึกษา อาทิเช่น การฝึกการออกเสียง การวาดภาพ การเขียนพู่กัน ทัศนาจรชนบท รวมถึงการจัดแข่งกีฬาภายใน เป็นต้น โดยทางสถาบันกำหนดให้นักศึกษาชำระค่ากิจกรรม พร้อมกันกับค่าเล่าเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า | China Business Studies Program

  เป็นหลักสูตรบรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สนใจควรมีพื้นฐานภาษาจีนอย่างน้อยระดับกลาง แบ่งเป็นหลักสูตร A และ B โดยสามารถเลือกเรียนทั้ง 2 หลักสูตร หรือหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้ เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตร และทำการสอบ จะได้รับประกาศนียบัตรจากทางมหาวิทยาลัย

 4. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ | Bachelor Degree Program in Business Chinese

  ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีความประสงค์จะเรียนรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจในเมืองจีน โดยเนื้อหาจะเป็นลักษณะแบบบูรณาการ คือ รวมวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เศรษฐศาสตร์ การเมือง การค้า กฎหมาย และ การจัดการ

 5. หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี | Pre-course prior to Bachelor Degree's programs

  หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเรียนปริญญาตรีที่ UIBEโดยเนื้อหาจะเป็นลักษณะภาษาจีนเร่งรัด โดยเรียนภาษาสัปดาห์ละ 26 คาบต่อสัปดาห์ ในขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยจะปูพื้นฐานทางด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่ UIBE

 6. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) | Undergraduate Program

  - School of International Trade and Economics : International Economics and Trade, International Finance, Transportation Economics
  - School of Law : International Economic Law
  - School of International Business Management : International Business Management, Marketing, Accounting, Human Resources Management
  - School of International Studies : English
  - School of Foreign Language : Japanese, Arabic, Korean, Vietnamese, French, Spanish, Italian, Russian
  - Sino-German School : German
  - School of Humanities and Public Administration Management : Public Administration Management, Chinese Language and Literature (Business Chinese)
  - School of Information Management : Information Management and Information System
  - School of Finance : Finance

 7. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ) | International Undergraduate Program
  - หลักสูตรปริญญาตรี ภาค Inter ในสาขา เศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ การเงิน บริหารธุรกิจและการตลาด|
  - หลักสูตรปริญญาตรีร่วมกับ Adelaide University ภาค Inter (หลักสูตร 2+2)

 8. หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ) | International Master Degree

  - หลักสูตร MBA | MBA
  - หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ | International Business
  - หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | Applied Economics
  - หลักสูตรการเงิน | Finance
  - หลักสูตรการพัฒนาระหว่างประเทศ | International Development
  - หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ | Logistics Management

 9. ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 660 หยวน 9,900 หยวน / เทอม
  (หรือ 19,000 หยวน / ปี)
  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ (โปรแกรม A, B)
  หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้า
  หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด 19,800 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ 22,400 หยวน / ปี
  หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 11,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) 24,800 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ) - ประมาณ 99,160 หยวน / หลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร MBA ประมาณ 128,640 หยวน
  (2,680 หยวน / หน่วยกิจ เรียนทั้งสิ้นประมาณ 37 หน่วยกิจ / หลักสูตร)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  อาคาร
  ประเภทที่พัก
  ราคาที่พัก / วัน / ห้อง
  โรงแรมบริเวณใกล้เคียง
  เตียง โทรทัศน์ โต๊ะวางของ เครื่องปรับอากาศ ฮีทเตอร์
  ห้องน้าในตัว เม่บ้านทาความสะอาดทุกวัน
  ห้องคู่
  80 หยวน
       
   

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ University of International Business and Economics เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายพื้นหลังขาวขนาด 33x 48 มม.จำนวน 12 ใบ (เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว)
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมายัง Line Wechat หรือโทรสาร0-2258-6659 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด