HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Undergraduates in Business Chinese | ปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ
สถานที่เรียน University of International Business and Economics, เมืองปักกิ่ง
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดำเนินการของแผนกการศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (School of International Education) ของมหาวิทยาลัย UIBE หรือ ในชื่อย่อภาษาจีนว่า จิงเม่า ซึ่งจัดเป็น มหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้มีความประสงค์ จะเรียนรู้ และ ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการทำธุรกิจในเมืองจีน โดยเนื้อหาจะเป็นลักษณะแบบบูรณาการ คือ รวมวิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เศรษฐศาสตร์ การเมือง การค้า กฎหมาย และ การจัดการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายระหว่าง 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
 • ผู้สมัครต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีนมาตรฐาน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
หลักฐานในการสมัคร
 1. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ OREN) และ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน
 5. สำเนาผลสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 33x 48 มม.จำนวน 12 ใบ (เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ
  • เอกสารลงนามผู้ค้ำประกัน หรือ ผู้ปกครอง (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) และ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน
  • สำเนาผลสอบวัดระดับความรู้มาตรฐานภาษาจีน HSK ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
ระยะเวลาเรียน 4 ปี
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี
วันเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายนของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าลงทะเบียน 660 หยวน
 2. ค่าเรียน 23,200 หยวนต่อปี
 3. ค่าหนังสือประมาณ 500 หยวนต่อปี