HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Renmin University of China
中国人民大学

มหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์แห่งชาติ
มีหลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์
สามารถแลกเปลี่ยนในปีที่ 3

ประวัติโดยย่อ

Renmin University of China ถือเป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยเกรดเอของจีน โดยเฉพาะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่อยู่ในระดับหนึ่งถึง 9 สาขาได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วารศาสตร์ศาสตร์และสื่อสารมวลชน สถิติ บริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ

คณะและภาควิชาที่เปิดสอน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง เนื้อหาการเรียนการสอน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 18 สัปดาห์โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก

 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาจีนใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา เช่น

 4. หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ 4 ปี | Undergraduate Program (English)

  หลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี เปิดสอนสาขา
  - Global Bachelor of Business Administration

 5. หลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ |  Master Program (English)

 6. ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน
  หลักสูตรปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (4 ปี)

  800 หยวน

  36,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก

  ราคาที่พัก ต่อ คน

  ห้องคู่ (ห้องน้ำและอาบน้ำส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ Wi-Fi โทรศัพท์ โทรทัศน์)

  36-40 หยวน ต่อวัน

  ห้องเดี่ยว (ห้องน้้าและอาบน้้าส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ Wi-Fi โทรศัพท์ โทรทัศน์)

  100 หยวน ต่อวัน

  หมายเหตุ
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม
  - ค่าที่พักเทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Renmin University of China เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด