HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Undergraduate Program in MBBS | ปริญญาตรี ภาค Inter สาขาแพทยศาสตร์ MBBS

สถานที่เรียน Wuhan University , เมืองอู่ฮั่น
ชื่อหลักสูตร

Bachelor of MBBS

แนะนำมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 10 ของจีน โดยมหาวิทยาลัยอยู่ในโครงการทั้ง 985 และ 211 ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 1893 ในชื่อสถาบันจือเฉียง ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดกว่า 50,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 1,500 คน ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองอู่ฮั่น ใกล้สถานีรถไฟฟ้า 街道口 (Jiadaokou)

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน 12 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL (IBT) 80 คะแนน ขึ้นไป หรือ IELTS 5.5 ขึ้นไป
  5. Bank Statement
ระยะเวลาเรียน 6 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม) ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม)
ช่วงเวลา

ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 20 มิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน (อาจมีการขยายเวลารับสมัคร สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์)

ค่าใช้จ่าย
  1. ค่าสมัคร 800 หยวน
  2. ค่าเรียน  40,000 หยวน/ ปี
ตัวอย่างวิชาเรียน

Academic year

Subjects in first semester

Subjects in second semester

Basic Chinese I / advanced mathematics / physics / chemistry

Systemic Anatomy I / Histology and Embryology I / Medical Genetics / Basic Chinese Ⅱ / Basic Chinese Ⅱ

Systemic Anatomy Ⅱ / Histology and Embryology Ⅱ / Physiology I / Biochemistry I / Basic Chinese Ⅲ / Medical Chinese Ⅱ

Physiology Ⅱ / Biochemistry Ⅱ / Regional Anatomy / Immunology /  Medical Chinese Ⅲ / Basic Chinese Ⅳ

Pharmacology I / Pathology I / Medical Chinese Ⅳ /  Pathogen Biology

Pathology Ⅱ / Pharmacology Ⅱ  / Forensic Medicine 

Clinical Medical Chinese I / Community Medicine / Diagnostics / Radiology / Internal Medicine I / General Surgery I / Diagnostics Clinical Rotation

Clinical Medical Chinese II / Internal Medicine II / General Surgery II / Pediatrics / Neurology / Oncology / Stomatology / Internal Medicine Clinical Rotation / General Surgery Clinical Rotation / Paediatrics Clinical Rotation

Clinical Medical Chinese Ⅲ /  Obstetrics &Gynaecology / Infectious Diseases / Otorhinolaryngology / Anesthesiology / Rehabilitation Medicine / Ophthalmology /  Psychiatry / Dermatology / Emergency Medicine / Obstetrics &Gynaecology Clinical Rotation

Clinical Skills / Intensive training / Internal medicine internship

Surgery internship / Ob/G &Paediatric internship

Elective internship / Graduation Exam