HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor of Chinese Language Studies at Wuhan University | ป.ตรี เอกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ ม.อู่ฮั่น
สถาบัน Wuhan University
สถานที่ตั้ง เมืองอู่ฮั่น
ช่วงเวลารับสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 25 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 800 หยวน
 • ค่าเรียน 20,000 หยวนต่อ ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคน 70 - 80 หยวน
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • สำเนา Graduation Certification และ Transcripts ขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย (เป็นภาษาอังกฤษ)
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์ของสถานฑูตจีน 12 ใบ
  • ไม่ต้องใช้ผลสอบ HSK
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • จดหมายรับรองของผู้ปกครอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง 1 ฉบับ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มของทางมหาวิทยาลัยได้ที่นี่ค่ะ )
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
เนื้อหาหลักสูตร