HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Bachelor Degree of Chinese Language | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ GXN

สถาบัน

สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี

ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 40 ปี
 • สุขภาพแข็งแรง
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื้อหาหลักสูตร

เป็นหลักสูตรเอกภาษาจีน  ในปีที่ 1 และ 2 เนื้อหาเป็นการปรับพื้นฐานภาษาจีน เช่น การฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน
ในปีที่ 3 และ 4 จะเริ่มเรียนตามสาขา โดยแบ่งเป็น 2 สาขาดังนี้
        1. สาขาภาษาจีน
        2. สาขาภาษาจีนธุรกิจ
โดยเมื่อจบการศึกษาแล้วมีผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับ ภาษาจีน HSK 5 จึงจะจบการศึกษา

ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 400 หยวน
 • ค่าเรียน 14,000 หยวนต่อปี
 • ค่าที่พักห้องคู่ 2,500 หยวนต่อเทอม
  ค่าที่พักห้องสามคน 1,850 หยวนต่อเทอม
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • มาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)
หมายเหตุ
 • สำหรับผู้เลือกที่เลือกเรียนสาขาวิชาภาษาจีน จะมีวิชาการแปลไทยจีน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของที่
  มหาวิทยาลัยแห่งนี้