HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
GUANGXI NORMAL UNIVERSITY | 广西师范大学

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งกวางสี
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาเอกจีนสำหรับต่างขาติ
หลักสูตรเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยครูแห่งมณฑลกวางสี ก่อตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ. 2475 ณ เมืองกุ้ยหลิน ปัจจุบัน Guangxi Normal University หรือ GXNU ประกอบด้วยวิทยาเขต 3 แห่ง คือ วิทยาเขตหวังเฉิน, วิทยาเขตยู่ไฉ และวิทยาเขตหนานซัน การจัดการศึกษาของ GXNU มีคณะที่เปิดสอนจำนวน 23 คณะ และมีสถาบันวิจัยจำนวน 24 สถาบัน หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนใน 51สาขาวิชา หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดสอนในกว่า 90 สาขาวิชา นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเผยแพร่ภาษาและศิลปวัฒนธรรมของประเทศจีน ปัจจุบันมีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น รัสเซีย อินโดนีเซีย อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น และไทย เป็นต้น

 

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 18 คาบต่อสัปดาห์ เน้นห้องเรียนกลุ่มเล็ก ห้องละไม่เกิน 15 คน เพื่อ ประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน 16 คาบ และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก อาทิเช่น วิชาตัดกระดาษจีน ประวัติศาสตร์จีน, การวาดภาพ, พู่กันจีน รวมทั้งการจัดแข่งกีฬาภายใน หรือ ทัศนาจรนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว | One on One Programs

  เป็นรูปแบบการสอนที่จัดขึ้นโดยเน้นตัวนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนมากที่สุด สามารถเลือกเรียนได้ตลอดปี และระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ โดยอาจารย์ผู้สอนและนักเรียนจะเป็นผู้เลือกตำราร่วมกัน

 6. ปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Bachelor's degree program for international students

  หลักสุตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ The program is specially designed for international students only based on their different characteristics in language acquisition. Beginners take four years to complete the study and those who have studied Chinese for some time are allowed to shorten their study period accordingly. Undergraduate certificate and B.A. in Chinese Language and Literature can be awarded to international students when they complete their study.

  ตัวอย่างวิชาเรียน : 30 courses on Chinese language, Chinese literature, Chinese culture and Survey of China are offered.

 7. หลักสูตรปริญญาตรี (บรรยายจีน) | Undergraduate Program

  International students directly matriculate into Chinese students' classes and study the same courses. The studying period is usually four years and undergraduate certificate and B.A. in Chinese Language and Literature can be awarded to international students when they complete their study.

  หลักสูตร : Chinese language and literature, Secretary, Mass Communication, Moral Education, Public relations, Pre-school education, Applied, Psychology, Education, Marketing Education, Administration and management, History, Advertisement, Computer science and technology, Arts, Chemistry, Mathematics and Applied Mathematics, Physics, Applied Physics, Applied electronic technology, Geography, Education technology, Geographic information system, Law, Biology, Applied Biology, English, Sports, Sports Training, Music, Artistic design, Tourism administration and service, Marketing, Financial administration, Applied Chemistry, Social sports, Biological technology, Business administration, Accounting, E-business


  ค่าเรียน
หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน ในช่วงภาคเรียนปกติ
(ประมาณช่วงมีนาคม-ต้นกรกฎาคมและ กันยายน-กลางมกราคม)
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 400 หยวน 6,800หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 600 หยวน / สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีน ตัวต่อตัว 100 หยวน/ชั่วโมง
ปริญญาตรี สายศิลป์ (Liberal Art) 14,000 หยวน / ปี
ปริญญาตรี สายวิทย์ (Science) 16,000 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเทอมต่อคน
  หอพักนักศึกษาต่งชาติ ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 2,500 หยวน
  ห้องชุด (2 ห้องนอนคู่, 1 ห้องน้ำ) 2,000 หยวน
  - ราคาที่พักรวมยังไม่ได้รวมค่าน้ำ ค่าไฟ - กรณีนักศึกษาที่เดินทางไปคนเดียว ทางหอพักของมหาวิทยาลัยจะไม่ทำการจับคู่ให้ ดังนั้นนักศึกษาต้องทำการชำระค่าที่พักในราคาต่อห้อง
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ เตียง ตู้ โต๊ะ


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Guangxi Normall University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางโจว-กุ้ยหลิน สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด