HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Chinese Language Studies at DHU | ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ DHU
สถาบัน
สถานที่ตั้ง
ช่วงเวลารับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี
ช่วงเวลาเปิดเรียน
กันยายนของทุกปี
คุณสมบัติของผู้สมัครและหลักฐานในการสมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเนา High School Graduation Certification
 • Transcripts ภาษาอังกฤษ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวขนาด 33x48 มม.จำนวน 12 ใบ (ห้ามใส่เสื้อสีขาว ควรใส่เสื้อสีเข้ม ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นหู เห็นคิ้ว)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่าย
 • ค่าสมัคร 600 หยวน
 • ค่าเรียน 22,000 หยวน / ปี
 • ค่าที่พักต่อวันต่อคน 35 - 95 หยวน
เนื้อหาหลักสูตร
 • ในปีที่ 1-2 เนื้อหาเน้นพื้นฐานภาษาจีน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
 • ในปีที่ 3 4 จะเน้นเรื่องธุรกิจการค้า
หมายเหตุ
 • ผู้สมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ผลสอบ HSK ระดับ 4 ขึ้นไป
 • ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • สาหรับการแทรกชั้นเรียน ปี 2 เทอม 1 ผู้สมัครต้องยื่นผล HSK 5 (คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป) และผ่านการสอบจากทางมหาวิทยาลัย
 • นักเรียนต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 155 หน่วยกิต โดยแต่ละเทอมเรียนประมาณ 20 หน่วยกิต , ทาวิทยานิพนธ์ และสอบ HSK ระดับ 5 (คะแนน 210 ขึ้นไป) จึงจะได้รับปริญญาบัตรจากทางมหาวิทยาลัย