HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Sun Yat Sen University

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งแห่งกวางเจา
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาเอกจีนสำหรับต่างขาติ
MBA อินเตอร์

ประวัติโดยย่อ

Zhongshan University หรือ มหาวิทยาลัยจงชัน (หรือในนาม "มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น") ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1924 ซึ่งเกิดจากการรวมของมหาวิทยาลัยเดิมซุนยัดเซ็นและมหาวิทยาลัยการแพทย์เดิมซุนยัดเซ็น เมื่อเดือนตุลาคม 2001

มหาวิทยาลัยจงชัน มี 3 วิทยาเขต วิทยาเขตเหนือ เป็นที่เรียนของคณะแพทย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตใต้ เป็นที่เรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาชั้นปี 3 – 4 ของคณะภาษาศาสตร์ วิทยาเขตจูไห่ ตั้งอยู่ที่เมืองจูไห่ เป็นที่เรียนของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ 2 ในทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในส่วนแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ตั้งอยู่ในวิทยาเขตใต้ นับได้ว่าเป็นรุ่นแรกที่ก่อตั้งแผนกภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้นมา โดยก่อตั้งในปี 1981 ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติราว 700 คน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรภาษากวางตุ้ง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Cantonese Training Course
 4. บรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Chinese as a Foreign Language Undergraduate Program

  ระยะเวลาเรียน 4 - 8 ปี


  ค่าเรียน
หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 400 หยวน 8,700 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษากวางตุ้ง 400 หยวน 8,700 หยวน / เทอม
หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 400 หยวน 18,500 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเดือนต่อคน
  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 1,050 หยวน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 1,650 หยวน
  - ราคาที่พักนี้ สำหรับนักศึกษาที่ชำระเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ห้องออกกำลังกาย ห้องอ่านหนังสือ


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Sun Yat Sen University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางเจา สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด