HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
South China Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งกวางเจา
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาเอกจีนสำหรับต่างขาติ
ใกล้กับรถไฟฟ้า

South China Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการที่ก่อตั้งขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมณฑลกวางตุ้ง มีคุณสมบัติตามกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้ อีกทั้งหน่วยงานทุนรัฐบาลจีน ทุนสถาบันขงจื๊อและมณฑลกวางตุ้งยังให้เป็นมหาวิทยาลัยชุดแรกที่เป็น “รากฐานที่สืบทอดวัฒนธรรมจีนมายาวนาน”  มีประวัติศาสตร์การจัดการการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติมาเกือบ 30 ปี มีโครงสร้างสาขาวิชาที่เหมาะสมและประกอบด้วย ไปด้วยเหล่าคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนระดับนานาชาติ เคยฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติกว่าหมื่นคนจากทั่วโลก
คณะวัฒนธรรมระหว่างประเทศดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติและทำงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มุ่งมั่นในการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน ตึกเรียนขนาดใหญ่ 6 ชั้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องเรียนติดตั้งเครื่องปรับอากาศและมัลติมีเดีย เป็นวิทยาเขตที่ใช้จัดสอบ HSK โดยสถาบัน Hanban เพื่อให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติ อพาร์ตเมนท์นักศึกษาต่างชาติจัดเตรียมเตียงนอนไว้ราวๆ 400 เตียง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพของนักศึกษาต่างชาติ เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

สาขาที่เปิด | 专业 ที่พัก | 宿舍 การสมัคร | 申请 แผนที่มหาวิทยาลัย | 地图 อื่นๆ | 其他

สำหรับหลักสูตรปริญญา แบ่งออกเป็น 30 คณะ โดยเป็นระดับปริญญาตรี 73 สาขา ปริญญาโท 175 สาขา และปริญญาเอก 90 สาขา มีสาขาวิชาโดดเด่น เช่น ภาษาจีน การค้าระหว่างประเทศ การบริหารองค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายระหว่างประเทศ ปรัชญาจีน เป็นต้น บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีภาษาจีนจากที่นี่ สามารถรับสอนภาษาจีน การค้าระหว่างประเทศได้ บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีโทด้านการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ สามารถรับงานสอนภาษาจีน ล่ามและการแปล เป็นต้น สำหรับหลักสูตรภาษา เปิดสอนภาษาจีนทั่วไป ภาษาจีนเร่งรัดและภาษาจีนธุรกิจ ในส่วนวิชาเลือก จะมีภาษาจีนกวางตุ้ง ศิลปะการต่อสู้ ตัดกระดาษ ถักเชือกจีน พู่กันจีน เรียนติว HSK เรียนภาษาจีนจากเพลง และภาษาจีนธุรกิจ
ปัจจุบันเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ 6 สาขา คือ การค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกกรมซอฟต์แวร์ การสอนภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร (ค่าเรียน หยวน)

 

หลักสูตรภาษา

ระดับ

ช่วงเวลาเรียน

ค่าเรียน

 

ระดับต้น / กลาง / สูง

1 เดือน

3,000

2 เดือน

3,500

3 เดือน

7,300

1 เทอม

8,600

1 ปี

16,300

 

 

หลักสูตรปริญญา

สาขา

หลักสูตร

ค่าเรียน / ปี

สาขาวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

18,000

ปริญญาโท

20,000

ปริญญาเอก

25,000

สาขาภาษาศาสตร์

ปริญญาตรี

17,000

ปริญญาโท

19,000

ปริญญาเอก

25,000

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปกรรมและดนตรี)

ปริญญาตรี

22,000

ปริญญาโท

23,000

หลักสูตรปริญญา
(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

6 สาขา

ปริญญาตรี

26,000

หมายเหตุ : หลักสูตรภาษาเร่งรัด : 16,000 หยวน / เทอม ; หลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีน : 16,600 หยวน / ปี

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเดือนต่อห้อง
  อาคารเถาเป่ย ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 900 / คน / เดือน
    ห้อง 4 คน ห้องน้ำส่วนตัว 450 / คน / เดือน
  - ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ,  เครื่องทำน้ำอุ่น, ห้องน้ำส่วนตัว, ช่องเสียบสายแลน, โต๊ะหนังสือ, เก้าอี้
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องซักผ้ารวม
  อพาร์ตเมนท์นักศึกษาต่างชาติ ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 1,050 / คน / เดือน
  ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 2,000 / คน / เดือน
  - ภายในห้อง เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ห้องน้ำส่วนตัว, โทรทัศน์, โทรศัพท์, เครื่องกดน้ำ, โต๊ะหนังสือ – เก้าอี้,ช่องเสียบสายแลน
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

  ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
  ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา


หลักสูตร ระยะเวลาสมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร คุณสมบัติ
ภาษาจีน ก่อน  30 มิ.ย. (เทอม1)
ก่อน 30 ธ.ค. (เทอม2)
ใบสมัคร, สำเนาหนังสือเดินทาง, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วและใบตรวจสุขภาพ

จบการศึกษาระดับมัธยมต้น
อายุระหว่าง 18 – 55 ปี สุขภาพแข็งแรง

ปริญญาตรี ก่อน 10 มิ.ย. ใบสมัคร, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบรับรองวุฒิการศึกษาและใบเกรด (ใบคาดว่าจะจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จำเป็นต้องมีการประทับตรารับรองเอกสารด้วย) , รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วและใบตรวจสุขภาพ

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
อายุไม่เกิน 55 ปี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

ปริญญาโท

ก่อน 10 พ.ค. (เทอม1)
ก่อน 10 พ.ย. (เทอม2)

ใบสมัคร, สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบรับรองวุฒิการศึกษาและใบเกรด (ใบคาดว่าจะจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน จำเป็นต้องมีการประทับตรารับรองเอกสารด้วย), จดหมายแนะนำจากอาจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 2 ฉบับ, ใบรับรองผลสอบ HSK, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว และใบตรวจสุขภาพ
มีวุฒิเทียบเท่าปริญญาตรีสำหรับปริญญาโท หรือเทียบเท่า จดหมายแนะนำจากอาจารย์ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป 2 ฉบับ อายุไม่เกิน 55 ปี ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการศึกษา 2-3 ปี
ปริญญาเอก

 

 • ปฏิทินการศึกษาของ South China Normal University แบ่งเป็นภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิ ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนมกราคมของปีถัดไป ส่วนภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลินั้นจะเริ่มต้นในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมและจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม
  เว็บไซต์: http://english.scnu.edu.cn/ADMISSION/
 • การบริการของมหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ตลาด ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์และโรงยิม
  • มหาวิทยาลัยสามารถจัดหาบัดดี้ภาษาให้กับนักศึกษาต่างชาติได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางศิลปะให้เข้าร่วมสมาคมของมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมกีฬากระชับมิตรในเมืองกวางโจว การแข่งขัน “ภาษาจีน” นักศึกษาต่างชาติในจีนโดย CCTV  เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ การเขียนบทความของนักศึกษาต่างชาติ การแข่งขันท่องกลอน พิธีกรของวิทยาเขต และการแข่งขันเต้นรำครั้งยิ่งใหญ่ เป็นต้น

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด