HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
South China Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งกวางเจา
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาเอกจีนสำหรับต่างขาติ
ใกล้กับรถไฟฟ้า

South China Normal University ก่อตั้งขึ้นในปี 1933 ตั้งอยู่ที่เมืองกวางเจาซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการที่ก่อตั้งขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมณฑลกวางตุ้ง  มีประวัติศาสตร์การจัดการการสอนภาษาจีน ให้ชาวต่างชาติมาเกือบ 30 ปี มีโครงสร้างสาขาวิชาที่เหมาะสมและประกอบด้วย ไปด้วยเหล่าคณาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนระดับ นานาชาติ เคยฝึกอบรมนักศึกษาต่างชาติกว่าหมื่นคนจากทั่วโลก ดำเนินการสอนภาษาจีนให้กับนักศึกษาต่างชาติและทำงานแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตที่ใช้จัดสอบ HSK โดยสถาบัน Hanban เพื่อให้บริการกับนักศึกษาต่างชาติ

สาขาที่เปิด | 专业 Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 • หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Chinese Language for Long Term
 • เปิดสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่
  1.ภาษาจีนระยะยาว แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งระดับย่อยอีก เช่น ระดับต้น 1 ระดับต้น 2
  2.ภาษาจีนธุรกิจ ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานในระดับ HSK4 เน้นเรียนคำศัพท์ทางธุรกิจ (ต้องมีคนเรียน 10 คนขึ้นไป)
  3.ภาษาจีนเร่งรัด เปิดสอนสำหรับผู้ทีั่ไม่มีพื้นฐาน โดยจะเรียนทั้งช่วงเช้า 4 คาบและช่วงบ่าย 2 คาบ เนื้อหาเน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีน /ติว HSK /อักษรจีน /จีนธุรกิจ

 • หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายจีน | Bachelor of Chinese Language
 • แบ่งออกเป็น 30 คณะ โดยเป็นระดับปริญญาตรี 73 สาขา ปริญญาโท 175 สาขา และปริญญาเอก 90 สาขา มีสาขาวิชาโดดเด่น เช่น ภาษาจีน การค้าระหว่างประเทศ การบริหารองค์กร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จิตวิทยา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ การศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายระหว่างประเทศ ปรัชญาจีน เป็นต้น

 • หลักสูตรปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษ | Bachelor of International Program
 • เปิดสอน 6 สาขา คือ การค้าระหว่างประเทศ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกกรมซอฟต์แวร์ การสอนภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ และการเงิน


   หลักสูตรภาษา

  ระดับ

  ช่วงเวลาเรียน

  ค่าเรียน

  ระดับต้น / กลาง / สูง

  1 เดือน

  3,000

  2 เดือน

  3,500

  3 เดือน

  7,300

  1 เทอม

  8,600

  1 ปี

  16,300

   

   

  หลักสูตรปริญญา

  สาขา

  หลักสูตร

  ค่าเรียน / ปี

  สาขาวิทยาศาสตร์

  ปริญญาตรี

  18,000

  ปริญญาโท

  20,000

  ปริญญาเอก

  25,000

  สาขาภาษาศาสตร์

  ปริญญาตรี

  17,000

  ปริญญาโท

  19,000

  ปริญญาเอก

  25,000

  สาขาศิลปกรรมศาสตร์ (ศิลปกรรมและดนตรี)

  ปริญญาตรี

  22,000

  ปริญญาโท

  23,000

  หลักสูตรปริญญา
  (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

  6 สาขา

  ปริญญาตรี

  26,000

   ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


   อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเดือนต่อห้อง
   New International Student Apartment Building ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 2,000 หยวน
   - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
   - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม


  ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ South China Normal University เงินหยวน เงินบาท
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน หลักสูตร
  ค่าที่พัก
  (ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
  ค่าวีซ่า  
  ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางเจา สายการบิน China Southern Airline  
  รวมค่าใช้จ่าย  
  ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
  ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

  • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

   • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

   • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

   • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

   • เอกสารอื่นๆ (ขึ้นกับหลักสูตรที่สมัคร)

  • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

  • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

   • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

   • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
    เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

   • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

  • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

  ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

  ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

  คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

  • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

  รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


  Gallery | ดูรูปทั้งหมด