HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
South China Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งกวางเจา
มีหลักสูตรภาษาจีนและปริญญาเอกจีนสำหรับต่างขาติ
ใกล้กับรถไฟฟ้า

ประวัติโดยย่อ

South China Normal University หรือ SCNU ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1933 บนพื้นที่ 800,000 ตร.ม ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ใกล้ใจกลางเมืองในเขตเทียนเหอ มีประสบการณ์ ในการสอนหลักสูตรภาษาจีน และ วัฒนธรรมจีน มากว่า 50 ปี เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งศูนย์กลาง และ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบุคลากรด้านครูของกวางเจาโดยเฉพาะ มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลากหลายทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ เป็น 1ใน 100 มหาวิทยาลัยที่เข้าสู่ “โครงการ 211” ของรัฐบาลกลาง

SCNU ประกอบด้วย 4 วิทยาลัย และ 21 คณะวิชา รวมทั้งยังเป็นศูนย์ค้นคว้าวิจัยในด้านต่างๆ ปัจจุบันมีนักศึกษาราว 10,000 คน และ มีสาธารณูปโภคต่างๆ พร้อมสรรพ เช่น ห้องสมุดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในเมืองกวางเจา รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ เหมาะกับการเรียน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง รวม 6 ระดับชั้นซึ่งรวมตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ รวมทั้งตำราที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นเองด้วย

  การแบ่งระดับชั้นเรียน
  - A ชั้นเรียนเริ่มต้น 1 สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน
  - B ชั้นเรียนระดับต้น 2 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนภาษาอย่างน้อย 300 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่าเคยเรียนในประเทศจีน 1 เทอม หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 2
  - C ชั้นเรียนระดับกลาง 1 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนภาษาอย่างน้อย 600 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่าเคยเรียนในประเทศจีน 2 เทอม หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 3
  - D ชั้นเรียนระดับกลาง 2 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนภาษาอย่างน้อย 900 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่าเคยเรียนในประเทศจีน 3 เทอม หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 4
  - E ชั้นเรียนระดับสูง 1 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนภาษาอย่างน้อย 1,200 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่าเคยเรียนในประเทศจีน 4 เทอม หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 5
  - F ชั้นเรียนระดับสูง 2 สำหรับผู้ที่เคยผ่านการเรียนภาษาอย่างน้อย 1,200 ชั่วโมง หรือ เทียบเท่าเคยเรียนในประเทศจีน 4 เทอม หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 6

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  ตัวอย่างตารางการเรียนการสอน

     วิชา หมายเหตุ
  วิชาบังคับ
  (ช่วงเช้า วันจันทร์ - ศุกร์)
  Reading and Writing, Speaking,
  Extensive Reading, Comprehensions,
  Intensive Reading, Practical Writing,
  Chinese Grammar, Advanced- Chinese,
  Chinese Culture etc.
  หลักสูตรจะเน้นแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นเรียน
  วิชาเลือก ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  ติวสอบ HSK, ภาษากวางตุ้ง, มวยไทเก็ก
  ผู้สนใจ ต้องทำการลงชื่อกับทางมหาวิทยาลัย ภายในครึ่งเดือนแรกของการเรียน แล้วทางมหาวิทยาลัยจึงทำการจัดตารางการเรียนการสอนภายหลัง
  เสียค่าใช้จ่าย
  เพลงจีน, การออกเสียงภาษาจีน, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง, ธุรกิจจีน, แบดมินตัน, การเขียนตัวหนังสือจีน, ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษากวางตุ้ง

  สำหรับผู้สนใจเรียนภาษากวางตุ้งระดับพื้นฐาน บรรยายภาษาจีนกลาง

 6. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies
 7. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  หลักสูตรนี้ เป็นหลักสุตรที่เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน ดังนั้ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนค่อนข้างดี

  * College of International Culture - Chinese language
  * School of Chinese Literature - Chinese Language and Culture, Editing and Publication, Chinese Language
  * School of History and Culture - History
  * School of Education science - Pedagogy, Pre-school Education, Public Administration, Psychology, Applied Psychology
  * School of Foreign Language and Culture - English, Foreign Affairs of English Translation, Russian, Japanese
  * School of Economy and Administration - Economics, Human Resources Management, Information Management and Information System, Electronic Commerce, Accounting, International Economy and Trade, Physical Distribution
  * School of Life Science Biological - Science, Bioengineering, Biotechnology
  * School for Information and Electro optics Engineering - Information Engineering, Optical Information Science and Technology
  * School of Educational Information - Technology Educational Technology, Communications, Photography
  * School of Physics and Telecommunications Engineering - Physics, Electronic Information Science and Technology, Science Education
  * School of Public Administration - Management Science and Public Administration
  * School of Politics and Administration - Ideological and Political Education, Politics and Administration
  * School of Law
  * School of Mathematics Science - Mathematics and Applied Mathematics, Information and Computational Science, Statistics
  * School of Chemistry and Environment - Chemistry, Environmental Science, Material Chemistry
  * School of Computer Computer - Science and Technology, software Engineering,Network Engineering
  * School of Fine Arts - Fine arts, Artistic Design, Industrial design
  * School of Music - Musicology, Dancing, Music Performance
  * School of Geography Science - Geographical Science, Geographical Information System, Natural Resources Environment & Urban and Rural Society Management
  * Department of Tourism - Tourism Management  ค่าเรียน
 8. หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 420 หยวน 16,300 หยวน / ปี
  8,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 3,000 หยวน / 1 เดือน
  5,500 หยวน / 2 เดือน
  7,300 หยวน / 3 เดือน
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 8,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษากวางตุ้ง 8,600 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาต 16,600 หยวน/ ปี
  หลักสูตรเร่งรัด 16,800 หยวน / ปี

  หมายเหตุ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรภาษากวางตุ้ง และหลักสูตรเร่งรัด ต้องดูจำนวนคนสมัครถึงจะสามารถเปิดได้

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเดือนต่อห้อง
  New International Student Apartment Building ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว 2,000 หยวน
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ South China Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางเจา สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย


Gallery | ดูรูปทั้งหมด