HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Nanjing Normal University

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งนานกิง
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สอนภาษาจีนเข้ม
อยู่ในเมืองที่

ประวัติโดยย่อ

Nanjing Normal University (NNU) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหนานจิง หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ นานกิง การเดินทางสะดวก ตัวมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 3 แคมปัส

มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งหนานจิง จัดเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ และ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1902 ตั้งแต่ยุคปลายรัชสมัยราชวงศ์ชิง ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดราว 25,000 คน เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษาต่างชาติ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1965 ในแต่ละปี มีนักศึกษาต่างฃาติกว่า 600 คนมาศึกษาหลักสูตรระยะยาวยังมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จัดเป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับ 9 ของประเทศจีนตามสถิติในปี 2001

นอกจากนั้นยังได้รับเลือกเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการสอบวัดระดับภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ (HSK) รวมทั้งเป็นศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 1 ใน 2 แห่งของเมืองหนานจิง ทั้งยังได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจัดพิมพ์วารสารรายเดือนเกี่ยวกับการสอบ HSK ในชื่อ “Clicking HSK” อีกด้วย อีกทั้งมีการสนับสนุน และ จัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาษาจีน เช่นการประกวดแข่งขัน Speech Contest หรือ หนังสือพิมพ์ที่จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาต่างชาติ เป็นต้น

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 - 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ | Chinese Language Studies
 6. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  History Department, Chinese Department, Fine Arts Department, Music Department etc.


  ค่าเรียน
 7. หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 400 หยวน 8,300 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 2 สัปดาห์แรก 850 หยวน สัปดาห์ต่อไปคิดสัปดาห์ละ 700 หยวน
  หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาต 8,300 หยวน / เทอม
  หลักสูตรปริญญาตรี 8,300 หยวน / เทอม (สายศิลป์)
  9,950 หยวน / เทอม (สายวิทย์)

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ เทอม

  Nanshan Hotel Main Building ( ชั้น5-8 )

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว ทีวี โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะหนังสือ  อินเตอร์เน็ต

  4,800 หยวน

  International Students Dorm ( ชั้น 1-4 )

  ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว ทีวี โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะหนังสือ  อินเตอร์เน็ต ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว

  4,500 หยวน

  - ค่าที่พักนี้ไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
  - ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม
  - ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Nanjing Normal University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ - สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา

 

 

 

 

 
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด