HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
National Chengchi University 国立政治大学

หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน
เปิดสอนทั้งภาษาและปริญญา
อยู่ใจกลางเมืองไทเป

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัยเจิ้งจือนับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของไต้หวัน โดดเด่นทางด้านสังคมศาสตร์และการเมือง เปิดสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองไทเปซึ่งเดินทางสะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 
Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. หลักสูตรภาษาจีนเปิดสอน 4 ภาคการศึกษาใน 1 ปี (ประมาณ 3 เดือน) โดยนักเรียนที่เรียนในฤดูร้อน ใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะเรียน 12 สัปดาห์ ส่วนฤดูหนาวจะเรียน 10 สัปดาห์

  ค่าเรียน

  ระยะเวลาเรียน
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียนต่อเทอม
  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวฤดูร้อน

  1,000 ดอลลาห์ไต้หวัน

  33,000 ดอลลาห์ไต้หวัน

  หลักสูตรภาษาจีนระยะยาวฤดูหนาว

  27,500 ดอลลาห์ไต้หวัน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พัก
  NCCU campus dorm (ZihCiang 10th Dorm) ห้องคู่ 23,150 ดอลลาห์ไต้หวัน
  NCCU International House (I House) ห้องเดี่ยว 39,000 ดอลลาห์ไต้หวัน
    ห้องคู่ 25,500 ดอลลาห์ไต้หวัน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ National Chengchi University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
คิดหลักสูตรฤดูร้อน
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไทเป สายการบิน China Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 1.02 บาท/ดอลล่าห์ไต้หวัน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)

  • Bank Statement

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว ให้ส่งสลิปมาที่ไลน์โอเรนท์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปิดรับสมัครทุกวันที่ 15 ของเดือน มกราคม (เทอมเมษายน) เมษายน (เทอมกรกฎาคม)
กรกฎาคม (เทอมตุลาคม) และตุลาคม (เทอมมกราคม)

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป