HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Jinan University 暨南大学

มหาวิทยาลัยกวางเจา
มีหลักสูตรภาษาจีนที่หลากหลาย
การเดินทางสะดวก

ประวัติโดยย่อ

มหาวิทยาลัย จี้หนานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีนมหาวิทยาลัยจี้หนาน เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน” ของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน เป็น สถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคใต้ของ ประเทศจีน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว | Long-Term Chinese Training Programs
 2. แบ่งเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับต้น กลางและสูง ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีการแบ่งระดับอีก อย่างเช่นระดับต้น 1 ระดับต้น 2

 3. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นการแทรกชั้นเรียนของนักเรียนระยะยาว มีตั้งแต่ 1 -3 เดือน
  ** ชั่วโมงเรียนประมาณ 18 - 20 สัปดาห์ / เทอม สัปดาห์ละ 20 ชม. ในช่วงเช้าเป็นการเรียนภาษาจีน 4 คาบ (8.00-12.00น.) วิชาเลือกจะอยู่ในช่วงบ่าย เช่น เขียนพู่กันจีน รำมวยไท้เก๊ก
  *** จำนวนนักเรียนต่อห้อง    ประมาณ 15 - 20 คน

 5. หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด | Intensive Chinese Programs

 6. เน้นการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน อักษรจีน , จีนธุรกิจ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักเรียน
  จีน ซึ่งมีการสอบเดือนละ 2 ครั้ง หากนักเรียนสอบไม่ผ่าน จะถูกย้ายไปเรียนหลักสูตรธรรมดา (โดยจะคืนค่าใช้จ่ายให้ ตามกฎของ
  มหาวิทยาลัย) โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ต้น กลาง สูง ลักษณะห้องเรียน - จำนวนนักเรียน ประมาณ 15 - 20 คน / ห้อง
  - สัปดาห์ละ 36 คาบ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.40 – 12.00 น. และ 14.30 – 16.00 น. วันจันทร์ – วันพุธ – วันศุกร์ 16.10 – 17.40 น.


  ค่าเรียน
  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
  หลักสูตรเร่งรัด
  500 หยวน - 8,850 หยวน / เทอม
  8,850 หยวน / เทอม
  8,850 หยวน / เทอม
  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 350 หยวน - 800 หยวน / สัปดาห์

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อเทอมต่อคน
  อาคารเก่า ห้องเดี่ยว ภายในห้องมี โต๊ะหนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า 6,200 หยวน
  อาคารใหม่
  ห้องคู่ ภายในห้องมี โทรศัพท์ โต๊ะหนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า 4,900 หยวน
  ห้อง 4 คน ภายในห้องมี โทรศัพท์ โต๊ะหนังสือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า 3,000 หยวน
  - ราคาที่พักที่แจ้งไว้นี้ เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระที่พักเป็นรายเทอมเท่านั้น
  - ค่าไฟให้ฟรี 100 ยูนิต / เดือน (ห้องเดี่ยว) 50 ยูนิต / เดือน (ห้องคู่)  หากเกินคิดยูนิตละ 0.7 หยวน
  - ภายในหอพักมี ตู้เย็น ห้องครัวรวม และเครื่องซักผ้ารวม  (สำหรับหอเดี่ยวเท่านั้น)

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Jinan University เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน หรือ 4 เดือน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางเจา สายการบิน China Southern Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าทัศนศึกษา
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาสแกนเอกสารทางไลน์หรือวีแชตของศูนย์ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย