HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Hospitality Institute of Sanya

หลักสูตรเรียน + ฝึกงาน
มีหลักสูตรภาษาจีน และปริญญาตรีอินเตอร์
ค่าหอพักไม่แพง

ประวัติโดยย่อ

โครงการเรียนและฝึกงานที่เมืองซานย่า มณฑลไหหลำ ประเทศจีน เปิดโอกาศให้นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้รับทั้ง ประสบการณ์การเรียนภาษาจีน และการเรียนรู้งานในโรงแรมที่มีชื่อ เสียง มีคุณภาพระดับ 5 ดาว ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนแรก ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ภาษาจีนกับอาจารย์ ที่ได้รับการยอมรับ ในสถาบันขึ้นชื่อของเมืองซานย่า โดยหลักสูตรดังกล่าวจะส่ง เสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาฝึกฝน ภาษาจีนของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาตัวจริง หลังจากที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานทั้งทางด้านการบริการและวัฒนธรรมของชาวจีน ผ่านหลักสูตรฝึกงาน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นอีก 6 เดือน โดยการฝึกงานดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น และส่งผลที่ดีต่ออนาคตในการทำงานอีกด้วย รวมระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 10 เดือน

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีน + ฝึกงาน | Study + Internship
 2. ในระยะเวลา 10 เดือนจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมแรกจะเป็นการเรียนภาษาจีน 4 เดือน ส่วนเทอมสองจะเป็นการฝึกงานที่โรงแรมที่กำหนดให้อีก 6 เดือน

   

  ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียนเทอมแรก

  หลักสูตรภาษาจีน + ฝึกงาน

  3,000 บาท

  5,000 หยวน / เทอม

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พัก

  ราคาที่พัก ต่อ คนในเทอมแรก

  ห้องพัก 4 คน

  1,400 หยวน ต่อเทอม

  หมายเหตุ
  - ค่ามัดจำที่พัก 500 หยวน
  - ค่าที่พักคิดเทอมที่เรียน ส่วนเทอมที่ฝึกงานจะพักในที่พักของทางโรงแรม
  - ค่าไฟ 0.61 หยวน/ยูนิต ค่าน้ำ 3.01 หยวน/ลิตร


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Hospitality Institute of Sanya เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ไห่โขว สายการบิน Hainan Airline
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย ค่าโครงการ ค่าวีซ่าที่จีน
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ) 1 ฉบับ

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 3,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตยบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งเอกสารโอนเงินทาง Line @oren
   พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป