HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Undergraduate Program | ปริญญาตรี ภาค Inter

จุดเด่นของหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร
 • Top 3 ของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินของจีน
 • ค่าเรียน ค่าครองชีพไม่สูง
สถานที่เรียน Southwest University of Finance and Economics, เมืองเฉิงตู
ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี แบ่งสาขาเป็น

 1. Finance
 2. Economics
 3. Accounting
 4. Management
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
หลักฐานในการสมัคร
 1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1 ฉบับ
 2. รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง
 5. Statement of purpose
 6. ผลสอบ IELTS 6 คะแนน ขึ้นไป  TOEFL(iBT) 80 (ยกเว้นกรณีเรียนหลักสูตรบรรยายอังกฤษมากกว่า 2 ปี)
ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาคฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม) ภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม)

- นักเรียนทุกสาขาจะเรียนรวมกันในเทอมที่ 1-5
-
สามารถเลือกสาขาในเทอมที่ 6-8 นักเรียนต้องเรียน 8 วิชาเลือก
- นักเรียนต้องทำวิทยานิพนธ์และฝึกงานก่อนจบการศึกษา

- ต้องผ่านการสอบ HSK ระดับ 4 ในปีที่จะจบการศึกษา
- ต้องเก็บหน่วยกิตครบ 140 หน่วยกิต จึงจะได้รับปริญญาบัตร

ช่วงเวลา

ยื่นเอกสารการสมัครก่อนวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี 

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัคร 800 หยวน
 2. ค่าเรียน   20,000 หยวน / ปี
 3. ค่าหอพัก 800-1000 หยวน ต่อเดือน
รายละเอียดการเรียน All Major
First Year
Semester One Semester Two  

Subject

Credit

Subject

Credits

Advanced Math I

3

Advanced Math II

3

Introduction to Finance

3

Macroeconomics

3

Principle of Microeconomics

3

Marketing

3

Chinese Economy

3

Chinese Language

3

Chinese Language

3

 

 
       
Second Year

Subject

Credit

Subject

Credits

Probability and Statistics
3
Econometrics
3
Intermediate Microeconomics
3
Financial management
3

Principle of Accounting

3

Principle of Management

3

Chinese Language
3
Chinese Language
3
 
Third Year
    Choose 4 Subjects to select major

Subject

Credit

Subject

Credits

International Economics
3
Game theory
3
Corporate Finance
3
Environmental Economics
3
Financial Econometrics
3
Health Economics
3
Financial Economics
3
Labor Economics
3
    Industrial Organization
3
    Urban Economics
3
    Management Accounting
3
    Accounting Information System
3
    Real Estate Finance
3
    Money and Banking
3
    Human Resources Management
3
    Operation and Information Management
3
    Business Law
3
    Chinese Language
3
Forth Year
  Choose 4 Subjects to select major

Subject

Credit

Subject

Credits

Advanced Microeconomics I
3
Internship
3
Advanced Macroeconomics I
3
Graduate Thesis
3
Advanced Econometrics I
3
   
Financial Accounting
3
   

Auditing

3

   
Actuarial Science
3
   
Selected Topics in Finance
3
   
Derivative Pricing
3
   
Personal Finance
3
   
Risk Management in Financial Institutions
3
   
Computational Finance
3
   
E-commerce
3
   
Entrepreneurship
3
   
Organizational Behavior
3
   
Thesis writing
3
   
Chinese Language
3