HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
International Finance Master Program | ปริญญาโท การเงินระหว่างประเทศ

สถานที่เรียน Shanghai University of Finance and Economics, เมืองเซี่ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อมุ่งเน้นในด้านการเงินโดยเฉพาะ
ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย บรรยายภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาค ดังนี้
ภาคฤดูใบไม้ร่วง  เดือนกันยายน ถึง เดือนมกราคม
ภาคฤดูใบไม้ผลิ  เดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม
ช่วงเวลายื่นเอกสาร ยื่นเอกสารก่อนวันที่ 30 พฤษภาคมของทุกปี
ช่วงเวลาสอบเข้าเรียน

เดือนมิถุนายน ต้องเดินทางไปสอบที่มหาวิทยาลัย สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

หลักฐานในการสมัคร
  1. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
  2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
  4. ผลสอบ TOEFL 570 หรือ iBT 80 คะแนน / IELTS  6.5 ขึ้นไป
  5. Personal Statement  รวม Personal background, career aspiration and study plan
  6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
ค่าใช้จ่าย
  1. ค่าสมัคร  1,660 หยวน
  2. ค่าเรียน  50,000 หยวน / ปี
  3. ค่าที่พักห้องคู่ประมาณ 50 หยวน / วัน / คน
รายละเอียดวิชา นักศึกษาต้องเรียนทุกวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องทำวิทยานิพนธ์

* หมายเหตุ ทางมหาวิทยาลัยจะนัดสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนภายหลังการสมัคร ซึ่งผู้สมัครจะต้องเดินทางไปสอบด้วยตนเอง
ตารางเรียน

ประเภท

รายชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต

ภาคการศึกษา

1

2

3

4

วิชาทั่วไป
(Public Courses)

Chinese Economic Issues

51

3

*

 

 

 

Chinese Language

136

3

*

*

 

 

วิชาพื้นฐาน
(Basic Courses)

Microeconomics

51

3

*

 

 

 

Macroeconomics

51

3

 

*

 

 

Mathematics for Economics

51

3

*

 

 

 

วิชาเฉพาะ
(Specialized Courses)

Fixed Income Instrument

36

2

 

 

*

 

Behavioral Finance

36

2

*

 

*

 

Company Finance

36

2

 

 

 

 

Econometrics

36

2

 

*

 

 

Investment

36

2

 

*

 

 

Financial Engineering

36

2

 

 

*

 

วิชาเลือก
(Optional Courses)

Chinese Culture

36

2

*

 

 

 

วิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งหมด

 

 

29