HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Business Chinese Program | หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
สถานที่เรียน Shanghai University of Finance and Economics, เมืองเซี้ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางที่เสริมความรู้ทางด้านภาษาจีนที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ โดยแบ่งเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ซึ่งบรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สนใจควรมีพื้นฐานภาษาจีน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 60 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • มีพื้นฐานภาษาจีน
ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 18 - 20 สัปดาห์)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 20 มิถุนายน สำหรับเทอมการศึกษาเดือนกันยายนของทุกปี
และ ก่อน 20 ธันวาคม สำหรับเทอมการศึกษาเดือนมีนาคมของทุกปี
วันเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัคร 415 หยวน
 2. ค่าเรียน 9,000 หยวนต่อ เทอม
 3. ค่าหนังสือประมาณ 500 หยวนต่อเทอม
 4. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว 40 หยวนต่อวันต่อคน
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

รายละเอียดวิชาและตัวอย่างตารางการเรียนการสอน

เวลา
08.30 - 10.10 น.
10.30 - 12.10 น.
13.30 - 15.00 น.
วันจันทร์
การเขียนเชิงธุรกิจ
สนทนาภาษาจีนกลาง
-
วันอังคาร
การอ่านเชิงธุรกิจ
-
วันพุธ
สนทนาการค้าธุรกิจ
สนทนาและการอภิปราย
การฟังข่าวและการอ่านข่าวเศรษฐกิจ
วันพฤหัสบดี
การฟังภาษาจีนกลาง
การอ่านเชิงธุรกิจ
-
วันศุกร์
สนทนาการค้าธุรกิจ
สนทนาภาษาจีนกลาง
-