HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Intensive Chinese Program | หลักสูตรภาษาจีนเร่งรัด
สถานที่เรียน Shanghai International Studies University, เมืองเซี่ยงไฮ้
ลักษณะหลักสูตร

เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของจีน หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาจีนในระยะเวลาอันสั้น ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ในระยะเวลา 1 ปี จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีนได้ หรือสามารถสอบ HSK ได้ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน

1. วิชาภาษาจีน หลักไวยกรณ์จีน การฟัง การอ่าน การเชียน การสนทนา
2. วิชาเตรียมสอบ HSK: หลักไวยกรณ์จีน การฟัง การอ่าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครอายุ 18 - 50 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย
 • สุขภาพแข็งแรง
ระยะเวลาเรียน 1 เทอมการศึกษา (ประมาณ 18 - 20 สัปดาห์)
ระยะเวลารับสมัคร ส่งใบสมัครและเอกสารก่อนวันที่ 25 มิถุนายน สำหรับเทอมการศึกษาเดือนกันยายนของทุกปี
และ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม สำหรับเทอมการศึกษาเดือนมีนาคมของทุกปี
วันเปิดเรียน ต้นเดือนกันยายนและเดือนมีนาคมของทุกปี

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าสมัคร 450 หยวน
 2. ค่าเรียน 17,000 หยวนต่อ เทอม
 3. ค่าประกัน 400 หยวนต่อครึ่งปี
เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด" ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"