HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Visa Application | การทำวีซ่า

สถานฑูตจีนประกาศเปลี่ยนรูปที่ใช้ทำวีซ่าดังนี้

กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

 

รูปถ่ายที่่ใช้ยื่นขอวีซ่าจีนเปลี่ยนเป็น 2 รูป
กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง  2 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้ 

 1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 2. ขนาดของรูปถ่าย:48มม.x 33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. ดังรูปตัวอย่าง
 3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
 4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น
 

สำหรับกฎของรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้องกรุณากดที่นี่  ทางศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะต้องเรียนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมัติวีซ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559