HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Shanghai University of Finance and Economics   |

ประวัติโดยย่อ1

Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในสาขาวิชาด้านธุรกิจ การจัดการ และ เศรษฐศาสตร์ ของเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 80 ปี

ปัจจุบันยังได้รับเลือกจากรัฐบาลจีนเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการสนับสนุน และ พัฒนาในโครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี 1994 โดยในชั้นเรียนภาษาจะเน้นการสอนกลุ่มเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณูปโภค และ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

SUFE มีพื้นที่ 25 เฮกเตอร์ ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่ Guoding Road เน้นการสอนในระดับปริญญาตรี, Zhongshan Bei Road เน้นการสอนในระดับปริญญาโท นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่ และ ที่ Wuchuan Road โดยส่วนของนักศึกษาต่างชาติซึ่งอยู่ที่วิทยาเขต Zhongshan Bei Road มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่สงบร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย

หลักสูตร1

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง ตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐานเลย โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) ซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน และ ได้รับการยอมรับ

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน

  การแบ่งระดับชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  1. ระดับต้น แบ่งออกเป็น
   • ระดับต้น A สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาจีนเลย หรือ มีน้อยมาก เรียนรวมทั้งสิ้น 340 คาบเรียน
   • ระดับต้น B ผู้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว (ระยะเวลาสะสม 680 คาบเรียน) จะมีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่า HSK ระดับ 3 - 5
  2. ระดับกลาง จากระดับกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูง หลักสูตรจะเริ่มเน้นเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาจีนธุรกิจ และ ภาษาจีนด้านวัฒนธรรม โดยภาษาจีนธุรกิจจะเน้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจจีน และ ภาษาที่ใช้ในเชิงธุรกิจทั้งภาษาอ่าน และ ภาษาพูด โดยยังคงแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
   • ระดับกลาง A
   • ระดับกลาง B ผู้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว (ระยะเวลาสะสม 1,360 คาบเรียน) จะมีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่า HSK ระดับ 6 - 8
  3. ระดับสูง
   • ระดับสูง A
   • ระดับสูง B ผู้เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว (ระยะเวลาสะสม 2,040 คาบเรียน และ วิชาเลือกสะสมไม่น้อยกว่า 600 คาบเรียน) จะมีความรู้ภาษาจีนเทียบเท่า HSK ระดับ 9 – 11
  4. รายละเอียดวิชาเลือก มีอาทิ จีนธุรกิจ การสอบ HSK (Chinese Proficiency Test) สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาเซี่ยงไฮ้ เขียนพู่กันจีน เรียนเครื่องดนตรี เอ้อหู รายละเอียดวิชาเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนั้นยังมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นครั้งคราว เช่น ท่องเที่ยวภายในตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ หรือ เยี่ยมชมกิจการ ต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนของวิชาเลือกนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยทางมหาวิทยาลัยจะทำการแจ้งให้ทราบก่อนในวันเปิดเทอม

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น | Short - Term Chinese Training Programs
 4. เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรกร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 1 - 3 เดือน และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีน

 5. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ | Business Chinese Program

  เป็นหลักสูตรภาษาจีนกลางที่เสริมความรู้ทางด้านภาษาจีนที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจ ซึ่งบรรยายโดยใช้ภาษาจีน ดังนั้นผู้สนใจควรมีพื้นฐานภาษาจีนอย่างน้อยระดับกลาง

 6. หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Speciality for International Student in Undergraduate Program

  International Trade, International Finance, Business Administration, International Chinese (Business oriented), International Accounting, etc.

 7. หลักสูตรปริญญาตรี | Undergraduate Program

  Economics, Taxation, Public Finance, Public Administration, Administrative Management, Land Resources Administration, Labor and Social Security, Real Estate Development and Management, Project Management, Engineering Management, Investment, Finance, Financial Engineering, Insurance, Credit Management, Accounting, Financial Management, Business Administration, Marketing, Circulating Management, Labor Resources Administration, Tourism Management, International Economy and Trade, International Business, Law, News, Sociology, International Chinese, Statistics, Information Management and Information System, Electronic Business, Computer Science and Technology, English, Japanese, Mathematics and Applied Mathematics, Information and Calculation Master(2years) Marxist Philosophy, Economics Philosophy, Ethics, Sociology, Chinese Ancient Literature, Political Economy, History of Economic Thoughts, Economic History, Western Economics, Labor Resources and Environmental Economics, Labor Economics, Quantitative Economics, Contemporary Marxist Economy Theory, System Economics, Public Finance, National Economy, Investment Economics, Technology Economics and Administration, Taxation, Public Economy Policy, Educational Economy and Administration, Social Security, Land Resources Administration, Master of Public Administration(MPA), Regional Economics, National Defence Economy, City Economy Administration, Agricultural Economy Administration, Finance, Insurance, Financial Mathematics and Financial Projects, Credit Management, World Economy, Labor Economics, International Trade, Business Administration, Tourism Administration, Marketing, Physical Administration, Statistics, Constitution and Administrative Law, Economic Law, International Law, JM, Theory of Probability and Mathematical Statistics, Operations Research and Cybernetics, Management Science and Projects, Electronic Business, Accounting, Financial Management, MPAcc, MBA

 8. หลักสูตรปริญญาโท | International Finance Master Program

  เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อมุ่งเน้นในด้านเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว 415 หยวน - 9,000 หยวน / เทอม
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 415 หยวน - 600 หยวน / สัปดาห์
หลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 415 หยวน - 9,000 หยวน / เทอม
หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 415 หยวน - 21,000 หยวน / ปี
หลักสูตรปริญญาตรี 415 หยวน 125 หยวน 10,000 หยวน / เทอม

ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย1

อาคาร ประเภทที่พัก ราคาที่พักต่อวันต่อคน
The International House NO. 8 ห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น 42 หยวน
The International House NO. 1 ห้องเดี่ยว ห้องน้ำส่วนตัว ส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น 60 หยวน

ห้องเดี่ยวชุด ห้องน้ำส่วนตัว เตียง โทรทัศน์ โต๊ะ โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น

60 หยวน
- ราคาที่พักที่แจ้งไว้นี้ เป็นราคาสำหรับนักศึกษาที่ชำระที่พักเป็นรายเทอมเท่านั้น
- ค่าที่พักไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟ
- ภายในห้องพักประกอบด้วย โทรทัศน์ โทรศัพท์ ตู้เย็น
- ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 1

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

เอกสารและขั้นตอนในการสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ1

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 1 - 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศาลาแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 1 - 27014 - 1
   เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแจ้งชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร พร้อมใบสมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย