HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen
香港中文大学

มาตรฐานการสอนฮ่องกง
มีหลักสูตรปริญญาตรี โท บรรยายอังกฤษ
ค่าครองชีพถูกกว่าเรียนที่ฮ่องกง

ประวัติโดยย่อ

The Chinese University of Hong Kong หรือ CUHK ก่อตั้งขึ้นในปี 1963 เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำด้านการวิจัย ที่มีโปรแกรมการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาการเฉพาะทางในแต่ละด้าน เต็มไปด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับรางวัลโนเบลและบุคคลากร ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก การันตีชื่อเสียงจากการเป็นอันดับที่ 44 ของโลก และเป็นอันดับที่ 8    ในเอเชีย จาก the QS • World University Ranking® 2016/2017 มหาวิทยาลัยเริ่มบุกเบิกวิทยาเขตที่ 2 ในเซินเจิ้น เมื่อปี 2014 โดยความร่วมมือจากรัฐบาลเซินเจิ้น
วิทยาเขตเซินเจิ้นตั้งอยู่เขต龙岗 (LONGGANG) เมืองเซินเจิ้น        มลฑลกวางตุ้ง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน สถานีรถประจำทางหน้ามหาวิทยาลัยคือ Institute of Information Technology (信息学院) รถประจำทางที่ผ่านคือ B852 และสามารถนั่งรถประจำทางจากหน้ามหาวิทยาลัยประมาณ 5 สถานีไปยังสถานีรถไฟฟ้า大运站 (UNIVERSIADE)  ซึ่งเป็นสถานีที่ใกล้ที่สุด

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program (English)

 2. หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี โดยต้องมีคะแนน IELTS 6.5 เปิดสอนในสามคณะดังนี้คือ

  คณะบริหารและเศรษฐศาสตร์
  (
  School of Management and Economics)   

  สาขาการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication)
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (Global Business Studies)
  สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
  สาขาการเงิน (Finance)
  สาขาการบัญชี (Professional Accountancy)
  สาขาวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering)
  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
  (School of Science and Engineering)
  สาขาสถิติ (Statistics)
  สาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Mathematics and Applied Mathematics)
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (Computer Science and Engineering)
  สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ (Electronic Information Engineering)
  สาขาวิทยาศาสตร์พลังงานทดแทนและวิศวกรรม (New Energy Science and Engineering)
  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  (School of Humanities and Social Science)
  สาขาการแปล (Translation)
  สาขาจิตวิทยาประยุกต์(Applied Psychology)
  คณะวิทยาศาสตร์ชีวิตและสุขภาพ
  (School of LIfe and Health Sciences)
  ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
  วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Science & Engineering)
  เภสัชกรรมศาสตร์ (Pharmaceutical Science)

 3. หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี |  Master Program (English)

  หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี โดยต้องมีคะแนน IELTS 6.5 หรือ TOEFL 79 หรือ GMAT (Verbal ไม่ต่ำกว่า 21) ต้องเรียนภาษาอังกฤษ 4-8 สัปดาห์ ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ดูรายละเอียดได้ที่นี่

  Master of Arts in Simultaneous Interpreting (การแปลแบบทันที)
  Master of Arts in Translation & Interpreting Studies (การแปลศึกษา)
  Master of Arts in Global Studies (โลกศึกษา)
  Master of Science in Applied Psychology (จิตวิทยาประยุกต์)
  Master of Science in Accounting (บัญชี)
  Master of Science in Economics (เศรษฐศาสตร์)
  Master of Science in Finance (การเงิน)
  Master of Science in Business Management (การจัดการธุรกิจ)
  EMSc Programme in Supply Chain and Logistics Management (การจัดการห่วงโซ่อุปทาน)
  Master of Science in Data Science (วิทยาการข้อมูล)
  Master of Science in Financial Engineering (วิศวกรรมการเงิน)
  Master of Science in Marketing (การตลาด)

 4. ค่าเรียน
  หลักสูตร
  ค่าสมัคร
  ค่าเรียน

  หลักสูตรปริญญาตรีบรรยายอังกฤษ (4 ปี)

  300 หยวน

  115,000 หยวน / ปี
  หลักสูตรปริญญาโทบรรยายอังกฤษ (2 ปี)
  168,000 หยวน / หลักสูตร

   ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


   ประเภทที่พัก ราคาที่พัก ต่อ คน

   ห้องพัก 4 คน ประกอบไปด้วย เตียง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำรวม ห้องครัวรวม ห้องซักผ้ารวม ฟรีค่าน้ำ ค่าไฟฟรีเดือนละ 80 ยูนิต/ห้อง WIFI ในหอพักฟรี

   1,200 หยวนต่อปี

  หมายเหตุ
  - ค่ามัดจำที่พัก 1,000 หยวน
  - ค่าน้ำฟรี ค่าไฟ 0.61 หยวน ต่อ ยูนิต ค่าน้าตันละ 3.2 หยวน และค่าน้าร้อนตันละ 25 หยวน
  - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
  - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ 400 หยวน ต่อปี
  - ภายในหอพักมีห้องซักผ้ารวม
  - ค่าที่พัก 1 เทอม ประมาณ 135 วัน (ประมาณการ)


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียนต่อปี หลักสูตร
ค่าที่พักต่อปี
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เสินเจิ้น สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย

 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้

  • รูปถ่ายสีตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ

  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (มัธยมปลายหรือปริญญาตรี)

  • สำเนายรับรองการจบการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (มัธยมปลายหรือปริญญาตรี)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

  • Recomment Letter จากทางมหาวิทยาลัยหรือบริษัท 2 ฉบับ

  • Curriculum Vitae (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ

 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท

  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN

  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2258-6657-8 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร

  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย