HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Beijing University of Chemical Technology

มหาวิทยาลัยด้านเคมีของปักกิ่ง
หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น-ยาว
หอพักห้องคู่เหมาห้องได้่

ประวัติโดยย่อ

Beijing University of Chemical Technology (BUCT) หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเคมี เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของจีน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีสถาบันต่างๆกว่า 10 สถาบัน เช่น สถาบันวิศวเคมี สถาบันวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า สถาบันวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษาและนิติศาสตร์ เป็นต้น และเปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 40 สาขา ปริญญาโท 50 สาขา และ 24 สาขาในระดับปริญญาเอก ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติถึง 2000 คน จากกว่า 30 ประเทศรวมทั้งนักเรียนไทยด้วย

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | Long - Term Chinese Training Programs
 2. ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา คือ เทอมฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป) และ เทอมฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม) ชั้นเรียนแบ่งตามระดับต้น กลาง และ สูง โดยจะมีการสอบเพื่อวัดระดับในช่วงเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม โดยทีั่นักเรียนสามารถเรียนระยะสั้นเป็นเดือนๆได้

  เนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรภาษาจีนที่จัดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมทั้งในส่วนของการฝึกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยใช้ตำราเรียนเดียวกันกับทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) และมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นแบบเรียนที่เป็นมาตรฐาน

  ตารางการเรียนการสอน ชั้นเรียนภาษาจีนเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการเรียนภาษาจีน และในช่วงบ่ายจะเป็นวิชาเลือก ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนภาษาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้ ทั้งนี้กิจกรรมในเทอมต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจำนวนผู้สนใจเรียน


 3. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี | Undergraduate Program

  Chemical Engjineering and Technology, Environment Engineering, Polymer Materials and Engineering, Materials Science and Engineering Biological function materials, Biological Engineering, Engineering, International Economy and Trade, Industrial and Commercial Man agement, Marketing, Accounting, Financial Management, Information Management and Information


  ค่าเรียน

  หลักสูตร

  ค่าสมัคร

  ค่าเรียน

  ภาษาจีน

  500 หยวน

  8,250 ต่อเทอม 16,088 ต่อปี

  ภาษาจีนระยะสั้น

  2,000 ต่อเดือน

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย


  ประเภทที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ราคา / คน / วัน
   ห้องคู่ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ หยวน หยวน ห้องน้ำ ส่วนตัว โต๊ะเขียนหนังสือ 50 หยวน
   ห้องเดี่ยว โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ห้องน้ำส่วนตัว โต๊ะเขียนหน้งสือ (เหมาห้อง) 100 หยวน

      หมายเหตุ          - ห้องพักรวมค่าน้ำแล้ว
                              - ค่าไฟ หากใช้เกินกว่าที่กำหนด 1,200 กิโลวัตถ์ / เทอม จะต้องเสียเพิ่ม
                              - โทรศัพท์ในหอพักใช้ระบบ 201
                              - การใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเล่นภายในห้องพักได้ 80 หยวน ต่อ เดือน

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Beijing University of Chemical Technology เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พัก
(ประมาณการ 135 วัน)
ค่าวีซ่า  
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.85 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าตรวจร่างกาย
 • กรอกใบสมัครด้วยภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ค่ะ ) พร้อมแนบเอกสารในการสมัครดังนี้
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  • สำเนาหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ (ขั้นต่ำชั้นมัธยมปลาย)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 • ระบุประเภทที่พักที่ต้องการ
 • ชำระเงินมัดจำในการสมัคร จำนวน 5,000 บาท
  • เงินสด สามารถชำระได้ที่ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 451-1-03721-4
   เมื่อทำการโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารหลักฐานใบโอนเงินมายัง 0-2229-4479 พร้อมระบุชื่อผู้สมัครและมหาวิทยาลัยที่สมัคร
  • เช็ค สั่งจ่ายในนาม "บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด"
 • กรณีสมัครเรียนมากกว่า 1 เทอมขึ้นไป กรุณาขอรับแบบฟอร์มตรวจร่างกายได้จากทางศูนย์ ฯ หรือสถานฑูตจีน (โดยตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอมกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน สำหรับเดือนมีนาคมของทุกปี

คุณสมบัติผู้สมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 • อายุ 18 - 45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง
 • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมปลาย

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูป คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด