HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Taiwan Sumer Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 2024
 
 • เรียนเข้มๆ ภาษาจีน ช่วงเช้า
 • กิจกรรมเพียบๆ กับกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น ภู่กันจีน ตัดกระดาษจีน
 • กิจกรรมกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น 3D printing
 • กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองไถหนาน
  วัดฟอกวงซาน
  หาดฉีจิน
  ตัวเมืองเกาสง
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Ishou University, เมืองเกาสง
ช่วงเวลา 9 เมษายน - 22 เมษายน 2567 (2 สัปดาห์)
9 เมษยน - 7 พฤษภาคม 2567 (4 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย 49,990 บาท เท่านั้น (2 สัปดาห์) จากราคาเต็ม 54,990
69,990 บาท เท่านั้น (4 สัปดาห์) จากราคาเต็ม 74,990
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครควรมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 20,000 บาทสำหรับการจอง ภายในวันที่
  20 ธันวาคม 2566 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ ห้องเลขที่ 20A02A ชั้น 20A ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานี BTS นานา ทางออก 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477, 089-790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "กิตติพงษ์ ลุยวิกกัย"
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาดิไอคอนสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-2-11324-3
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ทราบ
รายละเอียดโครงการ
 • จันทร์ - ศุกร์ เรียนภาษาจีนช่วงเช้า
 • กิจกรรมวัฒนธรรมและกิจกรรมกับคณะต่างๆ
 • ทัศนศึกษานอกห้องเรียนที่หลากหลาย
  เมืองไถหนาน
  วัดฟอกวงซาน
  หาดฉีจิน
  ตัวเมืองเกาสง

 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่ากรณีเรียน 4 สัปดาห์
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ตัวอย่าง
สถานที่่ท่องเที่ยว

ชายหาด Cijin
เป็นท่าเรือเกาสงที่ไปสู่เกาะ Cijin ที่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ขี่จักรยาน หรือเดินชายหาดชิวๆได้

เจดีย์คู่พยัคฆ์มังกร

ถือเป็นไฮไลต์ของเมืองเกาสง โดยตัวเจดีย์ตั้งอยู่บนทะเลสาบ มีทิวทัศน์สวยงาม

สวนสนุก IShou
สวนสนุกขนาดใหญ่ของเมืองเกาสงที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย รวมถึงมีห้างสรรพสินค้าอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

เที่ยวเมืองไทหนาน
เป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงสมัยญี่ปุ่นยึดครองไต้หวัน ภายในเมืองมีทั้งวัดและพิพิธภัณฑ์ที่สวยงาม

กิจกรรมร่วมกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย
เตรียมพบกับกิจกรรมชิคๆ เช่น 3D Printing หรือ กิจกรรมด้านการผลิตสื่อ

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone