HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Guangzhou Summer Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อนที่กวางเจา
 
 • เรียนภาษาจีนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า
 • กิจกรรมเพียบ กับกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น เขียนภู่กันจีน รำมวยไทเก๊ก ตัดกระดาษ เพ้นท์หน้า หรือ กิจกรรมอิสระ
 • เที่ยวครบกวางเจา ทั้งสวนสนุกฉางหลง พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Aquarium
 • รับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ South China Normal University, เมืองกวางเจา
ช่วงเวลา 14 กรกฎาคม- 10 สิงหาคม 2567 (28 วัน)
ค่าใช้จ่าย 64,990 บาท เท่านั้น (รวมค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเที่ยวตามรายการ บัตรอาหาร*)
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครควรมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 20,000 บาทสำหรับการจอง ภายในวันที่
  30 เมษายน 2567 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ ห้องเลขที่ 20A02A ชั้น 20A ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานี BTS นานา ทางออก 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477, 089-790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "กิตติพงษ์ ลุยวิกกัย"
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาดิไอคอนสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-2-11324-3
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ทราบ
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน)
 • ช่วงบ่าย จัดกิจกรรมวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • กิจกรรมในห้องเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะและเข้าใจวัฒนธรรมจีน อาทิ การวาดและเขียนด้วยพู่กันจีน
  ศิลปะป้องกันตัวแบบจีน ตัดกระดาษ เป็นต้น
 • วันหยุดทัศนศึกษานอกห้องเรียน อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Aquarium สวนสนุกฉางหลง เป็นต้น
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 4. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 5. ค่าบัตรอาหาร 200 หยวน
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 7. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

อนุสาวรีย์ห้าแพะ
ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา โดยมาจากความเชื่อที่ว่า เทพทั้งห้าองค์ขี่แพะคาบรวงข้าวมาจากสวรรค์ ดลบันดาลให้เมืองกวางเจาเจริญและอุดมสมบูรณ์ จึงถูกเรียกในอีกชื่อว่าเมืองห้าแพะ

อนุสรณ์สถาน ดร.ซุน ยัดเซ็น

สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร.ซุนยัดเซ็นในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบสาธารณรัฐ ตัวฐานสร้างด้วยหินอ่อนและมีหออนุสรณ์เป็นที่ว่าการอยู่ด้านหลัง

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กวางเจา
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ภายในแบ่งเป็นหลายโซน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสนุกกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์

Aquarium กวางเจา
นับเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่น่าสนใจของกวางเจา ซึ่งมีทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์น้ำขนาดเล็กที่น่าสนใจ

สวนสนุกฮางหลง

สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในกวางเจา มีเครื่องเล่นที่หลากหลาย แบ่งเป็นหลายโซน