HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Dalian Summer Camp | โครงการทัศนศึกษาต้าเหลียนภาคฤดูหนาวที่ 2024
 
 • เรียนภาษาจีนในรูปแบบแต่ละสถานการณ์ วันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้า
 • กิจกรรมมันส์ๆ ทั้ง Printing 3 D ทำขนมไหว้พระจันทร์ ห่อเกี๊ยว แต่งชุดจีน เรียนรู้เรื่องฮิตๆในจีน พร้อมเยี่ยมชมบริษัทจีน
 • เที่ยวแบบครบๆ ทั้ง Aquarium จัตุรัสซิงไห่ที่ใหญ่สุดในเอเชีย เมืองเวนิส ช้อปปิ้งถนนรัสเซีย
 • รับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
สถานที่ Dalian Neusoft University of Information, เมืองต้าเหลียน
ช่วงเวลา 11 - 23 ตุลาคม 2567 (13 วัน)
ค่าใช้จ่าย 43,990 บาท สมัครก่อน 31 ก.ค. 67 เหลือเพียง 40,990 บาท (รวมค่าเรียน ค่ากิจกรรม ค่าที่พัก ค่าเที่ยวตามรายการ*)
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครควรมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 20,000 บาทสำหรับการจองและชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสี 2 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ ห้องเลขที่ 20A02A ชั้น 20A ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานี BTS นานา ทางออก 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477, 089-790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "กิตติพงษ์ ลุยวิกกัย"
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาดิไอคอนสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-2-11324-3
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ทราบ
รายละเอียดโครงการ
 • ช่วงเช้าจันทร์ - ศุกร์ เรียนภาษาจีน (เน้นการสนทนาในแต่ละสถานการณ์)
 • ช่วงบ่าย กิจกรรม Printing 3 D ทำขนมไหว้พระจันทร์ ห่อเกี๊ยว แต่งชุดจีน เรียนรู้เรื่องฮิตๆในจีน พร้อมเยี่ยมชมบริษัทจีน
 • วันหยุดทัศนศึกษานอกห้องเรียน อาทิเช่น Aquarium เมืองเวนิส เป็นต้น
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 4. ค่าประกันการเดินทาง
 5. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าอาหาร
 3. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 6. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว
กิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัท
ถือเป็นการให้น้องๆได้รู้จักการทำงาน การสื่อสารของคนจีนในบริษัทของคนจีนจริงๆ

กิจกรรม Printing 3D
เป็นอีกกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ฝึกออกแบบและสร้างวัตถุของน้องๆจริงๆเป็นวัตถุ 3 มิติ

กิจกรรมห่อเกี๊ยว

นับเป็นกิจกรรมสนุกๆและเรียนรู้ถึงศิลปะการทำอาหารของจีน

กิจกรรมสวมชุดจีน
เป็นการแต่งกายตามธรรมเนียมในแบบของจีน โดยมีทั้งชุดที่เป็นชายและหญิง

จตุรัสซิงไห่
เป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ต้าเหลียนได้รับสมญญานามว่า หนึ่งในเมืองสไตล์ยุโรปของจีน ต้าเหลียนเป็นเมืองที่ติดทะเลทั้งสามด้าน จึงมีอากาศที่ปลอดโปร่ง และสะอาดรวมถึงเป็นท่าเรือหลักแห่งเดียวของภาคอีสานของจีน

เมืองเวนิส
นับเป็นสถาปัตยกรรมอิตาลีที่จำลองเมืองเวนิสที่มีทั้งอาคารและจำลองคลอง และเรือกอนโดล่ารวมถึงร้านขายของในบริเวณดังกล่าว

Aquarium ต้าเหลียน
นับเป็นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่น่าสนใจของกวางเจา ซึ่งมีทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์น้ำขนาดเล็กที่น่าสนใจ
  ถนนรัสเซีย
เป็นแหล่งช้อปปิ้งในเมืองต้าเหลียนที่มีอาคารสถาปัตยกรรมรัสเซียตั้งเรียงราย