HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
China Sumer Camp | โครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน 2024
 
 • เรียนเข้ม ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ พร้อมวิชาอื่นๆ เช่น ดนตรีและอืนๆ
 • กิจกรรมเพียบ กับกิจกรรมวัฒนธรรม เช่น เขียนภู่กัน และอื่นๆ
 • พิเศษสุด กิจกรรมเที่ยวสถานที่มันส์ๆ
  สวนสนุก Chimelong Paradise
  เยียมชมโรงงานผลิตซอสอันดับ 1 Lee Kum Kee
  แคมป์ปิ้ง
ตารางเรียนกิจกรรม คลิ๊กที่นี่เพื่อดูตารางเรียนและกิจกรรม
สถานที่ Boren Sino Canadian School
ช่วงเวลา 17 มีนาคม - 7 เมษายน 2567 (3 สัปดาห์)
ค่าใช้จ่าย 73,990 บาท เท่านั้น (บินตรงสู่จีน)
เงื่อนไขในการสมัคร
 1. ผู้สมัครควรมีอายุ 12 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ หากมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาจีน
 4. ยื่นเอกสารสมัครและหลักฐาน พร้อมชำระเงินมัดจำ จำนวน 20,000 บาทสำหรับการจอง ภายในวันที่
  28 ธันวาคม 2566 และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
เอกสารในการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ ... )
 2. รูปถ่ายสีตามกฎสถานฑูตจีน 2 ใบ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง (มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
 4. กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องใช้สูติบัตร ใบรับรองจากทางเขต และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
งานปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สถานที่รับสมัคร
 • ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN
  ที่อยู่ ห้องเลขที่ 20A02A ชั้น 20A ตึกเทรนดี้ สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110 (สถานี BTS นานา ทางออก 3)
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2229-4477, 089-790-7744
วิธีการชำระเงิน
 • เงินสด สามารถชำระได้ที่ "ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน OREN"
 • โอนเงิน โดยโอนเข้าบัญชีในนาม "กิตติพงษ์ ลุยวิกกัย"
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาดิไอคอนสยาม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 068-2-11324-3
  เมื่อทำการโอนแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ทราบ
รายละเอียดโครงการ
 • จันทร์ - ศุกร์ เรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมถึงวิชากิจกรรม เช่น เขียนภู่กัน ดนตรี กีฬา
 • ทัศนศึกษานอกห้องเรียนที่หลากหลาย
  สวนสนุก Cimelong fun park
  เยี่ยมชมโรงงานผลิตซอสอันดับหนึ่งของจีน Lee Kum Kee
  ล่องเรือแม่น้ำจูเจึยงในกวางเจา
  Kaiping Old Town
  แคมป์ปิ้ง Quanlin Golden Town
 • ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวม
 1. ค่าเรียน (ค่าหนังสือ + ค่าเรียน + ค่ากิจกรรม + ค่าอุปกรณ์)
 2. ค่าทัศนศึกษา (ค่ารถรับส่ง + ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ตามรายการ)
 3. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าเข้าประเทศจีน
 4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
 6. ค่าที่พักห้องคู่ ห้องน้ำส่วนตัว
 7. ค่าอาหาร 3 มื้อ
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 9. เจ้าหน้าที่คนไทย ดูแลตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวม
 1. ค่ามัดจำที่พัก
 2. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีน้ำหนักกระเป๋าเดินทางหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาติสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากที่จัดให้
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
เงื่อนไขการยกเลิก
 1. ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ และทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 2. กรณียกเลิกกระทันหันก่อนการเดินทาง 1 สัปดาห์ ทางบริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็น เนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ
  การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางเราจะยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งสำคัญ และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 2. ทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สถานที่่ท่องเที่ยว

สวนสนุก Chimelong Paradise
เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในกวางเจาและเป็นหนึ่งในสวนสนุกที่ใหญ่ในเขตจีนตอนใต้ ภายในมีเครื่องเล่นที่หลากหลาย

โรงงานทำซอส Lee Kum Kee

ซอสลีกุมกีเป็นซอสที่ขายดีอันดับหนึ่งในจีน ฮ่องกง มาเก๊าและในหลายประเทศ ซอสมีหลากหลายประเภท รวมถึงซอสหอยนางรมที่เป็นต้นกำเนิดให้กับยื่่ห้ออื่นๆ นักเรียนจะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและได้ลองชิมอาหารที่ทำจากซอสดังกล่าว

เมืองเก่า Kaiping
เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นในปี 1649 โดยล้อมรอบด้วยแม่น้ำทัน มีการสร้างท่าเรือในปี 1676 ในช่วงศตวรรษที่ 19 ไคผิงเป็นทางสัญจรไปสู่เจียงเหมิน ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจหลายที่

Camping Qianlin Golden Town
เป็นสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของบิดาการบินของจีน (Feng Ru) ภายในสามารถทำแคมป์ และมีกิจกรรมต่างๆได้

Pearl River Cruise
แม่น้ำจูเจียงถือเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองกวางเจาและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภาคใต้ ที่ใช้ในการขนส่งและอุปโภคบริโภคแถบลุ่มน้ำที่เรียกว่า Greater Bay Area

สอบถามรายละเอียดและจอง | Question and Reservation
Name | ชื่อ-สกุล
Nickname | ชื่อเล่น

Name Reserved | ต้องการจองชื่อ
Program | โครงการ
Question | หัวข้อคำถาม
Detail | รายละเอียด
E-mail Address | อีเมลล์
Contact Number | เบอร์ติดต่อ
Contact Back | ให้ติดต่อกลับ Mail Phone