HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
St.Paul American School,The School Attached to BNU
 

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ตั้งอยู่ในเมืองปักกิ่ง การเดินทาง สะดวกสามารถนั่งรถประจำทางไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 8 สถานี Lin Cui Qiao (林翠桥)บริเวณโดยรอบของโรงเรียนมีร้านสะดวกซื้อมากมาย

โรงเรียนเซนต์ปอนด์อเมริกัน
เป็นส่วนหนึ่งของสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่งที่ 2
หลักสูตรอเมริกันพร้อมโอกาสฝึกภาษาจีน

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1953 ซึ่งได้ร่วมมือกับ Saint Paul Preparatory School (Nacel International School ) ของสหรัฐอเมริกา โดยนำหลักสูตรของอเมริกาเป็นหลักในการสอน แต่ก็มีเรียนภาษาจีน ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ทางโรงเรียนมีบุคลากร ครูที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ นักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่จะได้รับใบ ประกาศนียบัตร สองใบจากทางโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง และ Saint Paul American School

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก
อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีศูนย์ศิลปะเพื่อ การศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น

หอพักนักศึกษาต่างชาติ   
แยกอาคารสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบ ห้องสามคน มีห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
ประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ ลักษณะห้องเป็นแบบเตียงอยู่ด้านบน โต๊ะเขียนหนังสืออยู่ด้านล่าง

 

Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร

  หลักสูตรมัธยมเรียนกับนักเรียนต่างชาติภาคภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรมัธยมของอเมริกา มีตั้งแต่ Grade 7 -12 ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก และมีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาจีน วิชา ประวัติศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพละศึกษา และวิชาศิลปะ เป็นต้น

  ค่าเรียน
หลักสูตรมัธยมภาษาอังกฤษ
เกรด 7-8
เกรด 9-11
เกรด 12
USD/ปีการศึกษา
ค่าเรียน
15,846
15,846
15,846
ค่าอาหาร
1,896
1,896
1,896
ค่าหอพัก
2,000
2,000
2,000
ค่าหนังสือ
375
375
375
ค่าเครื่องนอน
70
70
70
ค่าชุดนักเรียน
385
350
350
ค่าโดยสาร
360
360
360
ค่าท่องเที่ยว
650
1,350
1,350
ค่าบุคคลค้ำประกัน
400
400
400
ค่าวีซ่านักเรียน
150
150
150
ค่าบำรุงรักษาพยาบาล
120
120
120
ค่ามัดจำ
538
538
538
ค่าพิธีจบการศึกษา    
1,500
รวม
22,790
23,490
24,990

  ประเภทที่พักและค่าใช้จ่าย

  ห้องพักเป็นห้องสามคน มีการแบ่งหอพักเป็นชายหญิง ถ้าต้องการห้องสองคน สามารถจ่ายเพิ่มได้


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ St.Paul American School ต่อปีการศึกษา เงินหยวน เงินบาท
ค่าสมัคร
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(1 ปี)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-ปักกิ่ง สายการบิน Air China
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ดอลล่าห์
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ารับรองเอกสาร
  หลักฐานในการสมัคร

 • รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 นิ้วตามเกณฑ์สถานฑูตจีน จำนวน 12 ใบ
 • หลักฐานทางการศึกษา หนังสือรับรองและใบแสดงผลการเรียนล่าสุด ภาษาอังกฤษฉบับจริงอย่างละ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองจากทางอาจารย์ 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 • หากอายุของผู้สมัครเกิน 18 ปี จะต้องแสดงผลการตรวจร่างกาย

 • คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายและอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือจีน (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้ให้นักเรียน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษาและหลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการ)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป

Gallery | ดูรูปทั้งหมด