HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Boren Sino-Canadian School
 

สถานที่ตั้ง

Boren Sino-Canadian School (BOREN) อยู่ในตัวเมือง Jiangmen ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกวางเจาประมาณ 2 ชั่วโมงทางรถยนต์ ตัวโรงเรียนใกล้กับโรงพยาบาล ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า มีรถประจำทางผ่านหน้าโรงเรียน

โรงเรียนจีน-แคนาดาโบเรน
อยู่เมืองเจียงเหมิน สองชั่วโมงจากกวางเจา
หลักสูตรแคนาดาพร้อมโอกาสฝึกภาษาจีน

ประวัติโดยย่อ

Boren Sino-Canadian School (BOREN) เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งในเดือนกันยายน ปี 1999 เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมณฑลออนตาริโอของประเทศแคนาดาในการจัดการเรียนการสอน (ได้รับใบอนุญาต Ontario Miident เลขที่ 879363) ในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 10 ประเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตรจากแคนาดา Ontario Secondary School Diploma (OSSD) และกระทรวงศึกษาธิการจีน นักเรียนที่จบสามารถไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ในปี 2003 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่นหนึ่งในสิบของมณฑลกวางตุ้ง”

ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ประมาณ  600 กว่าคน โดยเป็นนักเรียนต่างชาติประมาณ 1 ใน 3 นักเรียนจีนประมาณ 2 ใน 3 ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย โดยคณะอาจารย์ทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอาจารย์จากแคนาดา

สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวนความสะดวก
อาคารเรียนประกอบด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยซึ่งช่วยในด้านพัฒนาการการศึกษาของนักเรียน มีศูนย์ศิลปะเพื่อ การศึกษา ห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศเพื่อการศึกษา ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ลานและลู่กรีฑา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล เป็นต้น

หอพักนักศึกษาต่างชาติ   
มีหอพักสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบ ห้องสี่คน มีห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
ประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ

ระเบียบทั่วไป

 1. การเข้าชั้นเรียน   : นักเรียนต้องเตรียมตัวพร้อมในการเข้าเรียน และ เข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา
 2. ระเบียบวินัย       : นักเรียนต้องเชื่อฟัง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณครู
 3. เครื่องแต่งกาย    : นักเรียนต้องสวมชุดนักเรียนตามระเบียบโรงเรียน อย่างถูกต้องเรียบร้อย 
 4. การเข้านอน        : ห้ามนักเรียนเดินเพ่นพ่านไปห้องอื่นๆ เมื่อถึงเวลาเข้านอน
 5. มื้ออาหาร           :  ห้ามลัดแซงคิวขณะรับอาหาร ห้ามทิ้งอาหารเรี่ยราด หรือ ก่อเสียงดังขณะรับประทาน
 6. การออกนอกบริเวณโรงเรียน : ต้องได้รับการอนุญาตจากทางโรงเรียนก่อนทุกครั้ง
 7. การเจ็บป่วย        :  เมื่อนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย หรือ ไม่สบาย สามารถเข้ารับการรักษาที่คลีนิค หรือ โรงพยาบาลตามที่โรงเรียนแนะนำ
 8. ความประพฤติทั่วไป : ห้ามถ่มน้ำลาย ขีดเขียน หรือ ทำความเสียหายใดๆกับสมบัติโรงเรียน และ ห้ามเล่นเกมในบริเวณ หรือ ในขณะที่มีการเรียน การสอน
 9. ทรงผม  ไม่อนุญาตให้นักเรียนชายไว้ผมยาว และ ไม่อนุญาตให้นักเรียนทุกคนทำการย้อม หรือ ดัดผม
 10. การทำความเคารพ   ให้ความเคารพครู อาจารย์ตลอดจน สัญลักษณ์ที่กำหนด เช่น การเคารพธงชาติ
 11. ห้องสมุด คืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดทุกครั้ง ตรงตามเวลา
 12. การบ้าน นักเรียนทุกคนต้องทำการบ้าน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 13. การสอบ นักเรียนที่ทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษสถานหนักจากทางโรงเรียน
Course | หลักสูตร Accomodation | ที่พัก Cost | ค่าใช้จ่าย Map | แผนที่มหาวิทยาลัย Procedure | ขั้นตอนการสมัคร
 • หลักสูตรที่เปิดสอน

  BOREN เปิดสอนใน 3 ระดับ (เรียนร่วมกับนักเรียนจีน) คือ

  1. ระดับประถมศึกษา (ป1-ป6)

  เรียนเป็นภาษาจีน-อังกฤษ โดยใช้หนังสือของฮ่องกงที่เป็นภาษาจีนและอังกฤษ

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1-ม3)

  จะใช้หลักสูตรของแคนาดาในการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษประมาณ 70%

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4-ม6)

  จะใช้หลักสูตรของแคนาดาในการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนต่างชาติจะใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ส่วนวิชาภาษาจีนจะแยกเรียนกับนักเรียนต่างชาติ

  ค่าเรียน
ระดับชั้น ค่าเรียน ค่าที่พักวันหยุด ค่าจิปาถะ ค่าวีซ่า รวม
ประถมศึกษา เกรด 1 - 6 44,200 2,200 100 1,200 47,700
มัธยมศึกษา ตอนต้น เกรด 7 54,100 57,600
มัธยมศึกษา ตอนต้น เกรด 8 56,100 59,600
มัธยมศึกษา ตอนต้น เกรด 9 58,100 61,600
มัธยมศึกษา ตอนปลายเกรด 10 74,500 78,000
มัธยมศึกษา ตอนปลายเกรด 11 78,500 82,000
มัธยมศึกษา ตอนปลายเกรด 12 86,500 90,000

  หอพักนักศึกษาต่างชาติ   
  มีหอพักสำหรับนักเรียนชาย และ นักเรียนหญิง โดยพักแบบ ห้องสี่คน มีห้องน้ำส่วนตัว สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
  ประกอบด้วย เตียงนอน เครื่องนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ


ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ Boren Sino-Canadian School ต่อปีการศึกษา เงินหยวน เงินบาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าเรียน หลักสูตร
ค่าที่พักต่อคน
(1 ปี)
ค่าวีซ่า
ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-กวางเจา สายการบิน China Southern Airline  
รวมค่าใช้จ่าย  
ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน 4.5 บาท/หยวน
ค่าใข้จ่ายไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าบุคคลค้ำประกัน ค่ามัดจำ ค่าประกัน ค่าเปลี่ยนวีซ่า
  หลักฐานในการสมัคร

  • สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษ 1  ฉบับ
  • สำเนารับรองการศึกษา (Certificate) ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
  • สำเนาหนังสือเดินทาง (อายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือน)
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ของคุณพ่อ – คุณแม่
  • สำเนาบัตรประชาชน ของคุณพ่อ – คุณแม่
  • สูติบัตร ฉบับภาษาอังกฤษ (ขอจากอำเภอ)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล ฉบับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  • หนังสือยินยอมจากเขตให้เดินทางไปต่างประเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเข้าเรียน
 • สำเร็จการศึกษาระดับประถมปลายและอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
 • สุขภาพแข็งแรง
 • มีความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษหรือจีน (ในกรณีที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษา ทางโรงเรียนมีชั้นเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อปรับความรู้ให้นักเรียน โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านภาษาและหลักสูตรเตรียมพื้นฐานทางด้านวิชาการ)

ช่วงเวลารับสมัคร - หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี

รูปถ่ายมหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูปคลิกเพื่อดูรูป