HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 曼谷智慧城示范点 唐人街、阿索入列
เขตนาร่องเมืองอัจฉริยะ กรุงเทพฯ มีเยาวราช และอโศก รวมอยู่ด้วย
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

ท่องจีนไทยรายงานสรุป – “กฎบัตรแห่งชาติ” ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการออกแบบและวางผังเมืองอัจฉริยะในประเทศ ได้เสนอแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจากเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนเยาวราช เขตอโศก และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเตาปูน โดยกฎบัตรแห่งชาติได้ส่งโครงการไปยังกรุงเทพมหานคร (BMA) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อวางแผนให้สถานที่ทั้ง 4 แห่งข้างต้นเป็นพื้นที่นาร่องแห่งแรกสาหรับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในกรุงเทพมหานครตามเนื้อหาโครงการ พื้นที่โดยรอบระยะทาง 580 ตารางเมตรของถนนเยาวราช จะสร้างขึ้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งและธุรกิจ รวมกับระบบตรวจสอบกล้องวงจรปิด บริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) ภายในพื้นที่ รวมทั้งขยายทางเท้า ลดการใช้รถยนต์ กลายเป็นพื้นที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า นอกจากนี้ยังต้องปรับปรุงระบบขนส่งมวลชน แสงสว่างของไฟถนน ปรับปรุงหน้าร้านของร้านค้า และปรับปรุงท่อระบายน้า โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวมาที่ไชน่าทาวน์มากขึ้น นายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการและเลขานุการกฎบัตรฯแห่งชาติกล่าวว่า สาหรับโครงการพัฒนาถนนเยาวราชเป็นเขตอัจฉริยะ ได้ทาการปรึกษาหารือกับเจ้าของร้านค้าในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว และสามารถลงมือก่อสร้างได้ในปีนี้ งบประมาณในการพัฒนาโดยรวมประมาณ 30 ล้านบาท "โดยกฎบัตรจะเป็นผู้ออกแบบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】 zhuān wéi guó nèi zhì huì chéng shì shè jì guī huá ér chéng lì de guó jiā xiàn zhāng bàn gōng shì (National Charter of Thailand)tí chū màn gǔ dōu shì gǎi zào jì huá
【本月报综合报导】 专为国内智慧城市设计规划而成立的“国家宪章办公室”(National Charter of Thailand)提出曼谷都市改造计划
yù jì jiāng cóng lā dá nà gē xīn dǎo 、yào huá lì lù 、ā suǒ qū jí jié yùn dǎo běn zhàn yán xiàn kāi shǐ 。
预计将从拉达那哥欣岛、耀华力路、阿索区及捷运岛本站沿线开始。
guó jiā xiàn zhāng bàn gōng shì 8yuè 31rì xiàng màn gǔ shì fǔ chéng bào jì huá ,bǎ shàng shù dì guī huá wéi màn gǔ zhì huì chéng shì xiān háng shì fàn qū 。
国家宪章办公室8月31日向曼谷市府呈报计划,把上述 4 地规划为曼谷智慧城市先行示范区。
jù jì huá nèi róng ,yào huá lì lù 580píng fāng mǐ fàn wéi jiāng dǎ zào chéng yùn shū jí shāng yè shū niǔ ,jié hé bì lù diàn shì jiān kòng xì tǒng 、qū yù nèi miǎn fèi wú xiàn wǎng luò
据计划内容,耀华力路580平方米范围将打造成运输及商业枢纽,结合闭路电视监控系统、区域内免费无线网络;
bìng tuò kuān rén háng dào miàn jī ,jiǎn shǎo chē liàng jiāo tōng ,chéng wéi háng rén yǒu shàn kōng jiān 。
并拓宽人行道面积,减少车辆交通,成为行人友善空间。
cǐ wài hái yào shēng jí gōng jiāo chē xì tǒng 、jiē dēng zhào míng ,gèng xīn shāng jiā diàn miàn 、gǎi shàn pái shuǐ shè shī děng ,zhǔ yào mù de jiù shì wéi zhōng guó chéng dài lái gèng duō xiāo fèi zhě hé guān guāng kè 。
此外还要升级公交车系统、街灯照明,更新商家店面、改善排水设施等,主要目的就是为中国城带来更多消费者和观光客。
guó jiā xiàn zhāng bàn gōng shì zhǔ rèn tǎ pà ná shuō ,zhēn duì yào huá lì lù gǎi zào zhì huì qū yī àn ,yǐ yǔ dāng dì yè zhě zhǎn kāi xié shāng ,jīn nián yīng gāi jiù néng dòng gōng 。
国家宪章办公室主任塔帕拿说,针对耀华力路改造智慧区一案,已与当地业者展开协商,今年应该就能动工。
zhěng tǐ gǎi zào jīng fèi yù suàn yuē wéi 3000wàn zhū ,“qiě guī huá shè jì yóu bàn gōng shì miǎn fèi tí gòng 。
整体改造经费预算约为3000万铢,“且规划设计由办公室免费提供。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,