HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 国家立法院选举巴育为第29任总理
สนช. เลือก 'ประยุทธ์' เป็นนายกฯ คนทิ่ 29
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – เมื่อวันที่ 21 ส.ค. เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คัดเลือกบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกมาร่วมประชุม 194 คน หลังจากเปิดการประชุม นายตวง อันทะไชย สมาชิกสนช.ได้เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้นไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นเพิ่มเติม ประธานการประชุมจึงปิดการเสนอชื่อ และให้มีการลงมติ โดยใช้วิธีขานรายชื่อในการลงคะแนน ในที่สุด ที่ประชุมได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียงสมาชิก 191 เสียง เลือกพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานั่งเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย

【hàn tài zōng hé bào dǎo 】8yuè 21rì 10diǎn ,zài guó huì dà shà jǔ háng de guó jiā lì fǎ yì huì jiāng xuǎn jǔ tài guó dì 29rèn zǒng lǐ ,gòng yǒu 194míng yì yuán chū xí 。
【汉泰综合报导】8月21日10点,在国会大厦举行的国家立法议会将选举泰国第29任总理,共有194名议员出席。
huì yì kāi shǐ hòu ,yóu lì fǎ yì yuán nǎi duān tí míng guó jiā wéi ān wěi yuán huì shǒu lǐng bā yù shàng jiāng chū rèn zǒng lǐ 。
会议开始后,由立法议员乃端提名国家维安委员会首领巴育上将出任总理。
zhī hòu ,bú zài yǒu rén tí míng ,huì yì zhǔ xí xuān bù tí míng jié shù ,bìng yòng diǎn míng tóu piào fāng shì biǎo jué 。
之后,不再有人提名,会议主席宣布提名结束,并用点名投票方式表决。
zuì hòu ,huì yì biǎo jué yǐ 191piào zhī chí piào dá chéng gòng shí ,xuǎn jǔ bā yù shàng jiāng dēng shàng tài guó dì 29rèn zǒng lǐ de bǎo zuò 。
最后,会议表决以191票支持票达成共识,选举巴育上将登上泰国第29任总理的宝座。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,