HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰国国王普密蓬逝世
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร สวรรคต สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ประกาศความว่า แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ หลังจากนั้น ประชาชนไทยจำนวนมากได้ตรงไปยังโรงพยาบาลเพื่อแสดงความอาลัย

tài guó wáng gōng gōng wù chù 13rì fā bù gōng gào
泰国王宫宫务处13日发布公告
8yuè 21rì wǎn yuán mǎn bì mù ,huò dé 46méi jīn pái de měi guó zhàn jù jīn pái bǎng shǒu zhī wèi
国王拉玛九世普密蓬•阿杜德逝世,享年89岁
gōng gào chēng ,jìn guǎn yī liáo tuán duì yǐ jīng jié jìn suǒ néng zhì liáo
公告称,尽管医疗团队已经竭尽所能治疗
dàn pǔ mì péng guó wáng shēn tǐ zhuàng kuàng jì xù è huà
但普密蓬国王身体状况继续恶化
yú dāng dì shí jiān xīng qī sì , 2016nián 10yuè 13rì 15shí 52fèn
于当地时间星期四, 2016年10月13日15时52分
zài shǒu dōu màn gǔ de shī lì lè yī yuàn píng jìng lí shì
在首都曼谷的诗丽叻医院平静离世
suí hòu ,dà pī tài guó mín zhòng qián wǎng yī yuàn dào niàn guó wáng
随后,大批泰国民众前往医院悼念国王
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,