HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 将举办“为父骑行”庆祝国王88圣寿
จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” เฉลิมพระเกียรติในหลวง 88 พรรษา
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

วันที่ 5 ธันวาคมปีนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For DAD” ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคมที่กรุงเทพฯและเขตพื้นที่ต่างๆ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรมและทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ” จุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ แสดงความรักต่อพ่อ เพื่อความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ขณะเดียวกัน กิจกรรมปั่นจักรยานยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รัฐบาลไทยยังเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยาน เพื่อถวายพระพรแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมปั่นจักรยานจะเริ่มต้นและสิ้นสุดที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต โดยผ่านสี่แยกราชประสงค์ ถนนเยาวราช สะพานพระปกเกล้าฯ และถนนราชดำเนิน รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร กำหนดการลงทะเบียนได้หมดเขตไปเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน มีผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในต่างประเทศจำนวน 9,805 คน ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในประเทศจำนวน 458,623 คน ผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานในกรุงเทพฯ จำนวน 99,999 คน รวมทั้งสิ้น 568,427 คน

jīn nián 12yuè 5rì shì tài guó guó wáng pǔ mì péng bì xià 88shèng shòu 。
今年12月5日是泰国国王普密蓬陛下88圣寿。
tài guó guān fāng jiāng yú 12yuè 11rì zài màn gǔ jí qí tā dì qū jǔ háng “wéi fù qí háng ”qìng zhù huó dòng ,yóu wáng chǔ jià lín zhǔ chí huó dòng bìng dài lǐng qí háng duì wǔ
泰国官方将于12月11日在曼谷及其他地区举行“为父骑行”庆祝活动,由王储驾临主持活动并带领骑行队伍
tài guó zǒng lǐ bā yù biǎo shì ,“wéi fù qí háng ”qìng zhù huó dòng zhǐ zài biǎo dá tài guó rén mín duì guó wáng de zhōng chéng yǔ jìng ài ,fā yáng tuán jié jīng shén 。
泰国总理巴育表示,“为父骑行”庆祝活动旨在表达泰国人民对国王的忠诚与敬爱,发扬团结精神。
tóng shí ,qí háng huó dòng hái kě yǐ cù jìn shēn xīn jiàn kāng ,tuī guǎng tài guó wén huà 。
同时,骑行活动还可以促进身心健康,推广泰国文化。
tài guó guān fāng biǎo shì ,xī wàng quán tài mín zhòng jí hǎi wài gōng mín cān jiā zì háng chē qí háng huó dòng ,xiàng tài wáng bì xià biǎo dá zhù fú 。
泰国官方表示,希望全泰民众及海外公民参加自行车骑行活动,向泰王陛下表达祝福。
qí háng huó dòng chū fā diǎn hé zhōng diǎn jiē shì lǜ shí huáng gōng ,jīng guò lè bā sòng shí zì lù 、yào huá lè 、pāi bīn gào dà qiáo jí lè nán néng lù děng ,quán chéng 29gōng lǐ 。
骑行活动出发点和终点皆是律实皇宫,经过叻巴颂十字路、耀华叻、拍宾诰大桥及叻南能路等,全程29公里。
bào míng gōng zuò yǐ yú 11yuè 10rì jié zhǐ 。qí zhōng hǎi wài bào míng rén shù wéi 9805rén ,guó nèi bào míng rén shù wéi 458623rén ,màn gǔ bào míng rén shù wéi 99999rén ,bào míng rén shù gòng jì 568427rén 。
报名工作已于11月10日截止。其中海外报名人数为9805人,国内报名人数为458623人,曼谷报名人数为99999人,报名人数共计568427人。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี พิเศษ 700 บาท
 
,