HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 20年首次 泰买中国115辆列车
ไทยซื้อรถไฟจากจีน 115 คัน ครั้งแรกในรอบ 20 ปี
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป – เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ลงนามสัญญาซื้อรถไฟกับบริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรั๊กชั่น จำกัดและกิจการร่วมค้าบีบีซี ทำการซื้อรถไฟ 115 คันจากประเทศจีน มูลค่ารวม คันจากประเทศจีน มูลค่ารวม 4,668.89 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อรถไฟครั้งแรกในรอบ 20 ปีเป็นต้นมาของ ร.ฟ.ท. รวมทั้งดำเนินการปรับเปลี่ยนรถไฟภายในประเทศใหม่ทั้งหมด คาดว่าจะเริ่มส่งมอบรถไฟตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีหน้า และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 รถไฟที่ซื้อมาใหม่นี้จะมีการให้บริการที่ดีขึ้น ค่าโดยสารก็จะเพิ่มขึ้น 15% สำหรับรถไฟฟรีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะยังคงให้บริการต่อไปตามปกติ นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม แสดงว่า ร.ฟ.ท. จะปรับปรุงและยกระดับบริการใหม่ทั้งหมด โดยตั้งเป้าไปที่กลุ่มผู้โดยสารระดับกลางและบน รวมทั้งเน้นความสามารถในการแข่งขันกับสายการบิน ร.ฟ.ท. คาดการณ์ว่าหลังจากปรับเปลี่ยนรถไฟใหม่ทั้งหมดแล้ว จะเพิ่มผู้โดยสารได้ปีละ 1,500,000 คน คิดเป็นรายได้ 1,250 ล้านบาท

【běn yuè bào zōng hé bào dào 】tài guó tiě lù jú 10yuè 17rì yǔ zhōng guó tiě lù gōng chéng yǒu xiàn gōng sī jí BBCjí tuán qiān shǔ cǎi gòu liè chē xié yì ,jiāng cóng zhōng guó cǎi gòu 115liàng liè chē ,zǒng jià zhí 46yì 6889wàn zhū
【本月报综合报道】泰国铁路局10月17日与中国铁路工程有限公司及BBC集团签署采购列车协议,将从中国采购115辆列车,总价值46亿6889万铢。
zhè shì tài guó tiě lù jú 20nián yǐ lái shǒu cì cǎi gòu liè chē ,yǐ jìn háng guó nèi liè chē quán miàn gèng xīn huàn dài ,yù jì míng nián 8yuè kāi shǐ jiāo huò
这是泰国铁路局20年以来首次采购列车,以进行国内列车全面更新换代,预计明年8月开始交货
zhí zhì 2016nián 8yuè jiāo huò wán chéng 。ér xīn cǎi gòu de liè chē jiāng jù bèi gèng hǎo de fú wù tiáo lì ,piào jià yě jiāng shàng diào 15%。zhì yú xiàn yǒu de miǎn fèi liè chē réng jiāng zhào cháng yùn yíng 。
直至2016年8月交货完成。而新采购的列车将具备更好的服务条例,票价也将上调15%。至于现有的免费列车仍将照常运营。
jiāo tōng bù cháng wù cì zhǎng lǜ dì nǚ shì biǎo shì ,tiě lù jú jiāng quán miàn gèng xīn hé tí shēng fú wù shuǐ píng ,miáo zhǔn zhōng gāo duān chéng kè qún zú ,qiáng diào jiāng jù yǒu yǔ háng kōng gōng sī jìng zhēng de néng lì 。
交通部常务次长率蒂女士表示,铁路局将全面更新和提升服务水平,瞄准中高端乘客群族,强调将具有与航空公司竞争的能力。
tiě lù jú yù gū wán chéng liè chē gèng xīn huàn dài hòu ,jiāng néng měi nián zēng jiā 150wàn chéng kè ,chuàng zào 12yì 5000wàn de zhū shōu rù
铁路局预估完成列车更新换代后,将能每年增加150万乘客,创造12亿5000万的铢收入
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,