HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 泰皇十世加冕大典
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 69 ปี ตามโบราณราชประเพณีไทย ในการสืบราชสันตติวงศ์กำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีความหมายถึงการเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ มีแบบแผนการพระราชพิธีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา สืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญต่าง ๆ ทางพิธีพราหมณ์และพระพุทธศาสนา ในคติไทย ความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือการที่พระมหากษัตริย์ทรงผ่านการสรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับพระสุพรรณบัฏจารึกพระปรมาภิไธย ทรงรับเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ และการเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร จึงครบความหมายของการทรงครองสิริราชสมบัติด้วยพระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ ทรงดำรงพระบรมราชอิสริยยศ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และทรงครองพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ฉัตรขาว 9 ชั้นตามพระบรมราชอิสริยยศ)สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงรับสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของราชอาณาจักร โดยเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 69 ปี พระราชพิธีสำคัญในวันแรก (วันที่ 4) ประกอบด้วยพิธีสรงพระมุรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษกจากผู้แทนทิศทั้งแปด โดยใช้น้ำที่ทำพิธีพลีกรรมตักจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 108 แห่งทั่วราชอาณาจักรและพิธีถวายสิริราชสมบัติและเครื่องราชกกุธภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนสำคัญคือ การสวมพระมหาพิชัยมงกุฎ สำหรับพระราชพิธีสำคัญในวันที่สอง (วันที่ 5) และสาม (วันที่ 6) ประกอบด้วย การเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุห ยาตราทางสถลมารคและการเสด็จออกมหาสมาคมให้พสกนิกร ทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

tài huáng shí shì mǎ hā wǎ zhī lā lóng gōng de jiā miǎn dà diǎn yú 2019nián 5yuè 4zhì 6rì jǔ háng ,shì 69nián lái de shǒu cì dēng jī yí shì 。
泰皇十世玛哈瓦支拉隆功的加冕大典于2019年5月4至6日举行,是69年来的首次登基仪式。
gēn jù tài wáng guó chuán tǒng , jiā miǎn wéi jì chéng wáng wèi dà diǎn ,biǎo shì jì wèi zhě yǐ jīng zhèng shì chéng wéi guó jiā jun1 wáng
根据泰王国传统, 加冕为继承王位大典,表示继位者已经正式成为国家君王
zhè gè chuán tǒng zì sù kě tài 、dà chéng yī zhí liú chuán dào lè dá nà gē xìn shí dài 。dà diǎn zhōng de zhǔ yào chéng xù yóu pó luó mén jiāo hé fó jiāo yí shì gòu chéng 。
这个传统自素可泰、大城一直流传到乐达那歌信时代。大典中的主要程序由婆罗门教和佛教仪式构成。
tài zú de jiā miǎn dà diǎn ,zhǔ yào jiù shì guó wáng bì xū jīng guò guàn dǐng yí shì 、jiē shòu kè zài huáng jīn shàng de chēng hào
泰族的加冕大典,主要就是国王必须经过灌顶仪式、接受刻在黄金上的称号
jiē shòu xiàng zhēng guó wáng wǔ zhǒng gāo guì wù zī yǔ dēng wáng wèi yí shì ,zhè yàng guó wáng zài wèi de yì yì fāng gào wán chéng ,yōng yǒu “guó jiā jun1 wáng ”de chóng gāo jué wèi yǔ yī tái jiǔ céng huá gài 。
接受象征国王五种高贵物资与登王位仪式,这样国王在位的意义方告完成,拥有“国家君王”的崇高爵位与一台九层华盖。
tài huáng shí shì mǎ hā wǎ zhī lā lóng gōng yú 2016nián 12yuè 1rì jiē shòu wáng wèi 。jì hòu àn zhào chuán tǒng
泰皇十世玛哈瓦支拉隆功于2016年12月1日接受王位。继后按照传统
zhǐ shì zài 2019nián 5yuè 4rì zhì 6rì jǔ háng jiā miǎn dà diǎn ,jiè cǐ ,wéi tài wáng guó dài lái rú yì jí xiáng 。zhè shì 69nián lái de shǒu cì dēng jī yí shì 。
指示在2019年5月4日至6日举行加冕大典,藉此,为泰王国带来如意吉祥。这是69年来的首次登基仪式。
dà diǎn dì yī tiān (4rì )wéi guàn dǐng yí shì ,yóu lái zì bā fāng de dài biǎo zǔ chéng 。
大典第一天(4日)为灌顶仪式,由来自八方的代表组成。
zuò wéi guàn dǐng yí shì de shì lái zì quán guó 108chù de shèng shuǐ ,hái yǒu dēng wáng wèi yǔ chéng xiàn guó wáng wù zī yí shì
作为灌顶仪式的是来自全国108处的圣水,还有登王位与呈献国王物资仪式
ér qí zhōng zuì zhǔ yào de jiù shì dài huáng guàn yí shì 。guān yú dì èr tiān (5rì )、dì sān tiān (6rì )de zhòng yào yí shì bāo kuò lù lù xún yóu jīng chéng ,
而其中最主要的就是戴皇冠仪式。关于第二天(5日)、第三天(6日)的重要仪式包括陆路巡游京城,
jiù shì wéi le ràng tài guó hé quán shì jiè de tài quán ài hǎo zhě gèng hǎo dì chuán chéng zhè mén róng hé le tài guó chuán tǒng wén huà de bó jī yì shù 。
出席会议,受万民瞻仰,受各国使节的祝贺!。
tài huáng shí shì mǎ hā wǎ zhī lā lóng gōng 5yuè 4rì fā chū le dì yī dào yù zhǐ biǎo shì
泰皇十世玛哈瓦支拉隆功5月4日发出了第一道谕旨表示
wǒ jiāng jì chéng 、wéi hù 、fā yáng ,yǐ zhèng yì zhì guó ,wéi guó jiā hé rén mín móu qǔ fú zhǐ 。
我将继承、维护、发扬,以正义治国,为国家和人民谋取福祉。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,