HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 马云大手笔投资EEC 明签4份MOU
แจ๊ค หม่า ลุยลงทุนพื้นที่ EEC ร่วมลงนาม MOU 4 ฉบับ
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 19 เมษายน รัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) 4 ฉบับกับ แจ๊ค หม่า ประธานกรรมการบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป ครอบคลุมการลงทุนด้านการค้าทางเศรษฐกิจแบบดิจิตอล การลงทุน Smart Digital Hub ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแบบดิจิตอล อาลีบาบา กรุ๊ปจะลงทุน 11,000 ล้านบาทในการสร้าง Smart Digital Hub ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย (EEC) โดยโครงการจะใช้เวลาระหว่างปี ค.ศ. 2018-2019 ในการก่อสร้างโครงการ Smart Digital Hub เป็นโครงการความร่วมมือด้านศูนย์ประมวลข้อมูลโลจิสติกส์รองรับขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับจีน ขณะเดียวกันยังข้ามพรมแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า การลงทุนของอาลีบาบาในประเทศไทยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การลงทุน และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น การลงทุนขนาดใหญ่ครั้งนี้จะมีความแตกต่างจากโครงการการลงทุนในประเทศอาเซียนอื่นๆ เพราะอาลีบาบา กรุ๊ป จะมุ่งเน้นประสานความช่วยเหลือให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาการลงทุน เช่นนำสินค้าไทยไปขายยังประเทศจีน และจะกลายเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต

yú 4yuè 19rì ,tài guó zhèng fǔ yǔ ā lǐ bā bā jí tuán dǒng shì jú zhǔ xí mǎ yún qiān shǔ 4fèn liàng jiě bèi wàng lù (MOU)
于4月19日,泰国政府与阿里巴巴集团董事局主席马云签署4份谅解备忘录(MOU)
hán gài shù zì jīng jì mào yì tóu zī 、zhì néng shù zì zhōng xīn (Smart Digital Hub)tóu zī
涵盖数字经济贸易投资、智能数字中心(Smart Digital Hub)投资
zhōng xiǎo xíng qǐ yè kāi fā hé zuò yǐ jí shù zì guān guāng hé zuò 。
中小型企业开发合作以及数字观光合作。
ā lǐ bā bā jí tuán jiāng tóu rù 110yì zhū zī jīn zài tài guó dōng bù jīng jì zǒu láng (EEC)xìng jiàn zhì néng shù zì zhōng xīn
阿里巴巴集团将投入110亿铢资金在泰国东部经济走廊(EEC)兴建智能数字中心
jì huá zài 2018-2019nián qī jiān dòng gōng
计划在2018-2019年期间动工
zhè shì jīn zhèng ēn 2012nián zhǎng quán yǐ lái shǒu cì chū fǎng wài guó
这是金正恩2012年掌权以来首次出访外国
zhì néng shù zì zhōng xīn xiàng mù shǔ yú yī lài shù jù chù lǐ jì shù jiā qiáng tài guó yǔ zhōng guó zhī jiān de wù liú hé zuò xiàng mù
智能数字中心项目属于依赖数据处理技术加强泰国与中国之间的物流合作项目
tóng shí hái kuà yuè CLMVguó jiā biān jiè
同时还跨越CLMV国家边界
jiāng huò wù sòng wǎng quán qiú gè dì 。
将货物送往全球各地。
dōng bù jīng jì zǒu láng kāi fā zhèng cè wěi yuán huì mì shū zhǎng kǎ nì biǎo shì
东部经济走廊开发政策委员会秘书长卡匿表示
ā lǐ bā bā cǐ cì zài tài de tóu zī bāo kuò liǎng gè bù fèn ,jí tóu zī 、guó jiā fā zhǎn
阿里巴巴此次在泰的投资包括两个部分,即投资、国家发展
yīn cǐ zhè cì dà guī mó tóu zī jiāng yǒu bié yú qí tā dōng méng guó jiā de tóu zī xiàng mù
因此这次大规模投资将有别于其他东盟国家的投资项目
yīn wéi ā lǐ bā bā jí tuán duì tài guó de tóu zī jiāng cè zhòng yú tóng bù bāng zhù tài guó qǔ dé fā zhǎn
因为阿里巴巴集团对泰国的投资将侧重于同步帮助泰国取得发展
lì rú jiāng tài guó shāng pǐn xiāo wǎng zhōng guó děng ,wèi lái jiāng chéng wéi dōng méng dì qū zuì dà de xiàng mù 。
例如将泰国商品销往中国等,未来将成为东盟地区最大的项目。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย E-book เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย
1 ฉบับ ราคา 69 บาทหรือ $1.99
6 ฉบับ ราคา 329 บาทหรือ $9.99
12 ฉบับ ราคา 649 บาทหรือ $19.99
24 ฉบับ ราคา 979 บาทหรือ $29.99
แอพพลิเคชั่นของ Ookbee, AIS, SE-ED, NAIIN-PANN อาจมีเฉพาะจำหน่ายปลีกและสมาชิก 12 ฉบับ แต่ราคาเดียวกัน
 
,