HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 人妖穿女装办身分证 曼谷开绿灯
กทม. ไฟเขียว สาวประเภทสองแต่งชุดผู้หญิงทำบัตรประชาชน
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - สำนักงานกรุงเทพมหานครอนุญาตให้สาวประเภทสองสวมชุดผู้หญิงถ่ายรูปติดบัตรประชาชน เพื่อปกป้องสิทธิตามกฏหมายของสาวประเภทสอง แต่ห้ามสวมเสื้อผ้าที่โป๊เกินไป หลังจากนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกทม.ได้รับเรื่องจากกลุ่มรักร่วมเพศและสาวประเภทสองที่เสนอให้พวกเธอได้มีสิทธิส่วนบุคคล ก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งได้ตัดสินให้เคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของแต่ละเพศของสาวประเภทสอง โดยในการทำบัตรประชาชนสามารถแต่งกายเป็นหญิงถ่ายรูปได้ แต่ห้ามสวมเสื้อผ้าที่โป๊เกินไป สำหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของสาวประเภทสองจะยึดลายนิ้วมือเป็นหลัก แต่หากปรากฏปัญหาว่ารูปภาพไม่ตรงกับคำนำหน้า จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในฐานะเจ้าของบัตร และทำการชี้แจงต่อหน่วยงานต่างๆ เอง กรุงเทพมหานครมีนโยบายเปิดเสรีอาเซียน ให้ทุกเพศมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และวัฒนธรรมเป็นหลัก

【běn yuè bào zōng hé bào dǎo 】màn gǔ shì zhèng fǔ yǔn xǔ rén yāo zhe chuān nǚ zhuāng zhào xiàng bàn lǐ shēn fèn zhèng ,yǐ wéi hù rén yāo hé fǎ quán yì ,dàn jìn chuān guò yú bào lù de fú zhuāng 。
【本月报综合报道】曼谷市政府允许人妖着穿女装照像办理身分证,以维护人妖合法权益,但禁穿过于暴露的服装。
màn gǔ shì fù shì zhǎng pǔ shā dì nǚ shì jiē dào tóng xìng liàn 、rén yāo tí chū gěi tā mén xiǎng yǒu gè rén quán lì de qǐng qiú hòu ,yǔ gè qū fù zé rén xié shāng bìng jué dìng zūn zhòng rén yāo xiǎng yǒu nán nǚ píng děng de hé fǎ quán yì ,zài bàn lǐ gè rén shēn fèn zhèng shí kě yǐ zhe chuān nǚ zhuāng zhào xiàng ,dàn jìn zhǐ zhe chuān guò yú bào lù de yī fú 。
曼谷市副市长朴莎蒂女士接到同性恋、人妖提出给她门享有个人权利的请求后,与各区负责人协商并决定尊重人妖享有男女平等的合法权益,在办理个人身分证时可以着穿女装照像,但禁止着穿过于暴露的衣服。
duì yú rén yāo de tè zhēng shí bié zé yǐ zhǐ wén wéi zhǔ ,dàn rú chū xiàn zhào piàn yǔ běn rén xìng bié bú fú hé de wèn tí shí ,yào yóu shēn fèn zhèng zhǔ rèn chéng dān quán bù zé rèn ,bìng xiàng yǒu guān bù mén jìn háng shuō míng 。
对于人妖的特征识别则以指纹为主,但如出现照片与本人性别不符合的问题时,要由身分证主任承担全部责任,并向有关部门进行说明。
màn gǔ shì zì yóu dōng méng kāi fàng zhèng cè ,ràng bú tóng xìng bié zhě dōu néng gòu xiǎng yǒu tóng děng de quán lì ,guān jiàn yǐ rén quán 、mín zhǔ hé wén huà wéi zhǔ 。
曼谷市自由东盟开放政策,让不同性别者都能够享有同等的权力,关键以人权、民主和文化为主。
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,