HOMETOWN & UNIVERSITYNEWS & INFORMATIONCOURSESGALLERYFORUM 4UFAQs
Learn Chinese with NEWS | เรียนจีนทันข่าว

ข่าว 经济趋稳 G8研拟救市退场
เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ G8 พัฒนาร่างยุติกลไกการตลาด
สามารถเลื่อนเมาส์เื่พื่่อดูคำแปล
ข่าวโดย
OREN และ นิตยสารจีน-ไทย

จีนไทยรายงานสรุป - หลังจากการเจรจาเป็นเวลาสองวันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ (G8) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเลชเช่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 มิถุนายน ได้ออกแถลงการณ์ ขอให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) วิเคราะห์ร่าง “ยุติกลไกการตลาด” ของโครงการยุติแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ แต่ในด้าน “ผลการทดสอบภาวะวิกฤติ” กับการยกเลิกหนี้เสียของธนาคาร ทุกประเทศยังคงต่างจิตต่างใจ ไม่สามารถบรรลุผลเป็นเอกฉันท์ แถลงการณ์ของรัฐมนตรีการคลัง G8 ไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะเริ่มดำเนินนโยบายบีบรัดเมื่อไร รวมทั้งจะดำเนินการอย่างไร รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ได้มอบหมายหน้าที่ให้ IMF ดำเนินการวิจัยต่อไป ในแถลงการณ์กล่าวว่า “เราได้ขอให้ IMF ทำหน้าที่วิเคราะห์ที่มีความจำเป็น” รัฐมนตรีการคลัง G8 ได้แสดงว่า เศรษฐกิจทั่วโลกได้ปรากฏให้เห็น “เค้าของการมีเสถียรภาพ” แต่ “สถานการณ์ยังไม่ชัดเจน” สหรัฐกับฝรั่งเศสต่างเตือนว่าปัจจุบันการพูดถึงนโยบายยุติแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเร็วเกินไป รัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนความต้องการทางเศรษฐกิจต่อไป

【běn yuè bào zōng hé bào gào】bā dà gōng yè guó jiā G8 cái zhèng bù zhǎng zài yì dà lì de nán bù chéng shì lái qiē jǔ xíng liǎng rì de huì tán hòu 6 yuè 13 rì fā biǎo gòng tóng shēng míng, yāo qiú guó jì huò bì jī jīn
【本月报综合报导】八大工业国家(G8)财政部长在意大利的南部城市莱切举行两日的会谈后,6月13日发表共同声明,要求国际货币基金(IMF)研议各国政府撤出经济刺激方案的“退场机制。
dàn zài yín háng yā lì cè shì yǔ dǎ xiāo yín háng huài zhàng fāng miàn gè guó réng mò zhōng yí shì méi yǒu dá chéng jù tǐ gòng shí
但在银行“压力测试”与打消银行坏账方面,各国仍莫衷一是,没有达成具体共识。
G8 cái zhǎng de gōng bào méi yǒu jù tǐ shuō míng hé shí kāi shǐ zhí xíng jǐn suō zhèng cè yǐ jí rú hé zhí xíng zhè xiē jù tǐ xì jié jiāng zé chéng IMF jìn xíng yán jiū
G8财长的公报没有具体说明何时开始执行紧缩政策,以及如何执行。这些具体细节将责成IMF进行研究。
gōng bào zhōng shuō wǒ men qǐng qiú IMF zhí xíng bì yào de fēn xī gōng zuò
公报中说“我们请求IMF执行必要的分析工作。
G8 cái zhǎng biǎo shì quán qiú jīng jì yǐ chū xiàn wěn dìng de jì xiàng, dàn shì jú miàn shàng wèi míng lǎng
G8财长表示,全球经济已出现“稳定的迹象”,但是“局面尚未明朗
měi guó yǔ fǎ guó dōu jǐng gào xiàn zài tán chè chū jīng jì zhī chí zhèng cè wéi shí shàng zǎo zhèng fǔ xū yào jì xù zhī chí jīng jì xū qiú
美国与法国都警告现在谈撤出经济支持政策为时尚早,政府需要继续支持经济需求
...

ต้องการสมัครสมาชิก จีนไทย เพื่อ รับข้อมูลข่าวสาร ภาษาจีน คลิ๊กเลย

1 ปี 550 รับ หนังสือ นิตยสารจีน-ไทย ฟรี 1 เดือน
2 ปี 1100 รับ กระเป๋าจีนไทยอเนกประสงค์ 1 ใบ
 
,